POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PRIVACY POLICY), ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Caravana Nesquik 2018”


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PRIVACY
POLICY), ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Caravana Nesquik 2018”
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă mulțumim că ați ales să participați la campania promoțională „Caravana Nesquik 2018”,
desfășurata în București, așa cum sunt definite in Regulamentul Oficial disponibil online pe pagina
www.essagroup.ro, în data de 1 Iunie 2018, în intervalul orar 11.00‐18.00, organizată de Nestle
Romania S.R.L.(denumită în continuare „Nestle”) împreună cu ESSA SALES&DISTRIBUTION S.R.L.
(denumită în continuare „Essa”) și FOTOINVEST S.R.L., (denumită în continuare „ Fotoinvest”).
Desfășurarea acestei campanii în deplină siguranță pentru Dumneavoastră, inclusiv în ceea ce
privește respectarea întocmai a principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și a drepturilor Dumneavoastră, astfel cum sunt acestea reglementate prin Regulamentul
General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare „GDPR”), aplicabil în toate
statele și teritoriile Spațiului Economic European (inclusiv, Uniunea Europeană), începând cu 25 mai
2018, reprezintă prioritatea noastră și unul dintre angajamentele fundamentale în derularea
activităților Nestle, Essa și Fotoinvest.
Pentru a fi informați și a înțelege cine suntem, unde și cum putem fi contactați, ce date cu caracter
personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și pentru ce perioadă, ce înseamnă prelucrarea datelor cu
caracter personal, dacă datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în Spațiul
Economic European sau către state și/sau organizații internaționale din afara acestui Spațiu, care
sunt drepturile Dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal, cum puteți sesiza
eventualele încălcări sau nereguli cu privire la prelucrarea acestor date ș.a.m.d., vom încerca să vă
oferim, mai jos, informațiile aferente într‐o prezentare succintă.
CINE SUNTEM NOI?
NESTLE ‐ persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, strada George
Constantinescu nr. 3, scara A, etajul 7, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/10813/2010, c.u.i.:
8184502 ‐ este ceea ce, în termenii GDPR, se numește operatorul de date cu caracter personal,
respectiv persoana care stabilește, în principal, ce date se prelucrează, scopul, modalitatea și durata
prelucrării.
Essa ‐ persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Siret nr. 50, nr. de
ordine în Registrul comerțului J40/13522/2013 și c.u.i. RO 27206038 – este o societate care, timp de
mai mult de 15 ani, a activat pe piața de marketing direct (de ex. campanii promoționale, tombole,
concursuri, plasare de produse etc), publicitate, recrutare de forță de muncă și închiriere de personal (punere la dispoziție de salariați temporari). Essa este persoana împuternicită de Nestle să prelucreze datele cu caracter personal, conform solicitărilor operatorului, în scopul, modalitatea și
pentru durata indicate de acesta.
Și pentru că am dorit ca experiența Dumneavoastră în cadrul campaniei să fie cât mai plăcută, Essa a
încheiat un parteneriat cu Fotoinvest – persoană juridică română, cu sediul social în București,
Sectorul 3, strada Foișorului nr. 8, blocul F3C, scara 2, Camera 1, apartamentul 37, nr. de ordine în
Registrul comerțului: J40/890/27.01.2015, c.u.i. 34023955 ‐, în calitate de subcontractant și, implicit,
persoană împuternicită de Essa să prelucreze datele cu caracter personal, conform solicitărilor Essa,
în scopul, modalitatea și pentru durata indicate de aceasta, conform GDPR.
DATELE CU CARACTER PERSONAL:
Cu caracter general, este util să știți că datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind
o persoană fizică, prin care aceasta poate fi identificată sau identificabilă, cum ar fi, spre exemplu:
numele și prenumele, vârsta, semnătura, adresa poștală, adresa de email, numărul de telefon etc. O
persoană este identificabilă când poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un
număr de identificare (de ex. CNP) sau la unul sau mai multe elemente specifice a identității sale
fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea înseamnă orice operațiune
sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi, spre exemplu:
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. MIJLOACELE DE PRELUCRARE:
În contextul interacțiunii noastre cu Dumneavoastră, în cadrul și cu ocazia desfășurării campaniei
„Caravana Nesquik 2018”, Nestle, Essa și Fotoinvest vom prelucra doar următoarele date cu caracter
personal:
 imaginea (fotografia) Dumneavoastră, preluată (captată) prin fotografiere cu mijloace
tehnice obișnuite, respectiv, cameră foto digitală,
 numele, prenumele, domiciliul și semnătura.
Conform GDPR, prelucrarea fotografiilor nu este considerată ca fiind o prelucrare de categorii
speciale de date cu caracter personal, întrucât fotografiile intră sub incidenţa definiţiei datelor
biometrice doar în cazurile în care sunt prelucrate prin mijloace tehnice specifice care permit
identificarea unică sau autentificarea unei persoane fizice.

În cadrul și cu ocazia desfășurării campaniei „Caravana Nesquik 2018” vom desfășura doar
următoarele activități de prelucrare:
 va fi preluată (captată) imaginea (fotografia) Dumneavoastră, prin fotografiere cu mijloace
tehnice obișnuite, respectiv, cameră foto digitală,
 fotografia astfel realizată va fi tipărită și vă va fi predată,
 imediat după predarea fotografiei, într‐un timp rezonabil, imaginea (fotografia)
Dumneavoastră va fi ștearsă din baza de date/suportul electronic utilizat(ă),
 numele, prenumele, domiciliul și semnătura vor fi colectate, înregistrate, organizate,
stocate și, ulterior, șterse la expirarea duratei de prelucrare, în scopul dovedirii
consimțământului Dumneavoastră, conform GDPR, în cadrul procedurilor de inspecție,
control sau audit.
Vă asigurăm că vom lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a limita cantitatea și
categoriile de date prelucrate, precum și accesul persoanelor la aceste date la minimul necesar,
pentru și pentru a respecta confidențialitatea și siguranța datelor Dumneavoastră.
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Pentru a putea să va oferim pozele realizate in cadrul Caravanei Nesquik 2018, pe loc, avem nevoie
de acordul Dumneavoastră pentru a vă prelucra datele cu caracter personal mai sus‐indicate.
Prin semnarea Acordului de folosire a imaginii in cadrul Caravanei Nesquik 2018, consimțământul
Dumneavoastră la prelucrarea datelor cu caracter personal va fi considerat ca fiind acordat.
Subliniem că nu vor exista consecințe negative pentru Dumneavoastră în cazul în care refuzați să vă
dați consimțământul sau vi‐l retrageți. Necompletarea datelor cu caracter personal în Acordul de
folosire a imaginii sau retragerea consimțământului poate duce, însă, la imposibilitatea realizării de
poze in cadrul Caravanei Nesquik 2018, în măsura în care identificarea Dumneavoastră nu va putea
fi posibilă, iar consimțământul nu va putea fi verificat.
Așa cum am menționat mai sus, consimțământul poate fi retras oricând, comunicându‐ne solicitarea
în scris, prin poștă/email, la coordonatele de contact mai jos‐arătate.
SCOPUL PRELUCRĂRII:
Scopurile prelucrarii datelor personale sunt: realizarea de fotografii ale participanților în cadrul
Caravanei Nesquik 2018 și remiterea acestora persoanelor fotografiate, pe loc 2018.
DURATA PRELUCRĂRII:
Fotografiile vor fi prelucrate, în scopul și modalitatea descrise mai sus, în data de 01.06.2018, până
la ora 18.00, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii.
Numele, prenumele, domiciliul și semnătura persoanelor fotografiate vor fi prelucrate, în scopul și
modalitatea descrise mai sus, atâta timp cât este necesară dovedirea consimțământului, conform
legii.

DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL:
Siguranța Dumneavoastră este prioritatea noastră, așa că facem tot ceea ce depinde de noi pentru a
împiedica divulgarea neautorizată a datelor Dumneavoastră cu caracter personal sau divulgarea către
parteneri, colaboratori etc care nu respectă întocmai dispozițiile GDPR.
Tot pentru siguranța Dumneavoastră, vă informăm ca datele cu caracter personal vor fi transferate
și prelucrate, în principal, între și de către Nestle, Essa și Fotoinvest, filialele și sucursalele acestora
din Spațiul Economic European și partenerii din același spațiu, care își asumă și îndeplinesc
corespunzător obligațiile stabilite în sarcina acestora prin GDPR.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CONFORM GDPR:
La campanie pot participa doar persoane care au împlinit vârsta de 18 ani si/sau minori insotiti de
persoana/persoanele care exercită autoritatea părintească, potrivit legii (caz în care aceștia trebuie
să facă dovada în acest sens), dupa semnarea acordului de fotografiere a minorilor.
În calitate de persoană vizată, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
‐ dreptul de acces, ce vă permite să solicitați și să obțineți confirmarea că datele personale sunt
prelucrate de către noi și, în caz afirmativ, detalii privind activitățile de prelucrare;
‐ dreptul la rectificare, ce vă permite să solicitați rectificarea datelor personale, dacă sunt inexacte;
‐ dreptul la ștergere, respectiv, de a obține ștergerea datelor Dumneavoastră personale în anumite
cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care
au fost colectate);
‐ dreptul la restricționarea prelucrării, anume, de a obține limitarea prelucrării datelor în anumite
situații (de exemplu, până la soluționarea cererii de rectificare);
‐ dreptul la opoziție, ce Vă permite să obiectați la prelucrarea ulterioară a datelor Dumneavoastră
personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
‐ dreptul la portabilitatea datelor, adică de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le‐ați
furnizat, într‐un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi interpretat electronic sau de a
ne solicita să le transmitem astfel către un alt operator de date;
‐ dreptul de a sesiza autoritatea pentru protecția datelor (www.dataprotection.ro) și/sau instanța
competentă să soluționeze litigiile privind protecția datelor cu caracter personal.
Vă asigurăm că vom face tot ceea ce depinde de noi, pentru a vă asigura posibilitatea de a vă exercita
aceste drepturi.
Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările Dumneavoastră cu cea mai mare atenție și adresa orice
întrebări aveți în cel mai scurt timp posibil.

DATE DE CONTACT:

Ne va face plăcere să vă răspundem la întrebările pe care ni le veți adresa, în ceea ce privește
prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal (de ex.: dacă se mai prelucrează sau nu și,
dacă da, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau
categoriile de destinatari cărora aceste date le‐au fost sau urmează să le fie divulgate ‐ în special
destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, acolo unde este posibil ‐, perioada pentru care
se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil,
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau
ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării, dreptul de a Vă opune
prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, orice informații
disponibile privind sursa datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea nu sunt colectate de la
Dumneavoastră, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum
și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată, importanța și
consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru Dumneavoastră, garanțiile adecvate în
cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație
internațională).
Ne puteți adresa întrebările și cererile Dumneavoastră, în scris, prin poștă/email, la adresele
poștale/email:
București, Sectorul 1, strada Siret nr. 50, email: security@essagroup.ro, gdpr@essagroup.ro, tel:
4 031 780 1001, în atenția Doamnei Oana LUPU, Responsabil cu Protecția Datelor în cadrul Essa.
Informații suplimentare cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter
personal, aplicabile în cadrul Nestle, Essa și Fotoinvest veți putea găsi online pe website‐ul:
http://essagroup.ro/noutati/politica‐de‐confidenialitate‐i‐securitate‐a‐datelor‐cu‐caracterpersonal‐
privacy‐policy
și pe cele ale partenerilor noștri.
Prezenta Politică de Confidențialitate și Securitate a Datelor cu Caracter Personal nu substituie, nu
abrogă și nu face inaplicabile, în tot sau în parte, Politicile de Confidențialitate și Securitate a datelor
cu Caracter Personal aplicabile în prezent, în cadrul Nestle, Essa și Fotoinvest, cu ale căror clauze și
dispoziții se completează, în măsura în care acestea din urmă nu contravin acesteia; pentru evitarea
oricăror neînțelegeri, precizăm că, în caz de divergență, prevalează clauzele prezentei politici.
VERSIUNI PENTRU ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL:
Această politică de confidențialitate este în vigoare începând cu 31 mai 2018.
Această politică de confidențialitate poate fi și va fi actualizată din timp în timp, fără ca pentru
actualizare să fie necesar acordul persoanelor vizate sau informarea prealabilă a acestora.