REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE - “PRIGOOOOALS”


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“PRIGOOOOALS”

 

  1 Iunie 2018 – 17 Iunie 2018

 

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei promotionale „Pringooooals” „S.C. Orbico SRL, avand sediul social în Bucureşti, Str. Nicolae Iorga , nr 28-30 , Cladirea C1 Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14093/2017 , având codul unic de înregistrare RO28756978, reprezentata legal de Vanya Panayotova, în calitate de Administrator, denumit in continuare  „Organizator”.

Campania se derulează prin intermediul agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenţia”). Organizatorul, cât și Agenția se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția împuterniciților săi.

 

Campania promoțională se va derula sub incidența prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii avand ca locatii de desfasurare magazinele din reteaua de magazine Carrefour mentionate la articolul 2 din prezentul regulament.

În conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța publicul.

 

Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei promoţionale

Campania are loc în magazinele Carrefour mentionate mai jos, în perioada 1 Iunie 2018 – 17 Iunie 2018 in intervalele orare detaliate in dreptul fiecarui magazin:

                   

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care campania promoţionala nu se va putea desfăşura în condiţii optime în anumite magazine, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin, fie de disponibilitatea magazinelor, fie de stocul de produs participant la promoţie al magazinelor sau de orice altă situaţie care nu va permite desfăşurarea campaniei promotionale în condiţiile stabilite de regulament.

 

Art. 3. Drept de participare

Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani la data inceperii Campaniei, care isi au domiciliul sau resedinta in România (denumite in continuare „Participanti”).

Poate detine calitatea de „Participant” persoana fizica care indeplineste urmatoarele criterii:

     i.        a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin 2, oricare dintre produsele participante, mentionate la art 4, alin 1.

   ii.        face dovada achizitionarii produselor participante cu bonul fiscal;

 iii.        prin participarea la aceasta Campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale în care angajaţii Orbico România, angajaţii Agenţiei, precum şi angajaţii oricărei companii implicate în Campanie şi ai companiilor distribuitoare ale Orbico România, precum şi membrii familiilor tuturor acestora (copii/părinţi; fraţi/surori; soţ/soţie) deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele mai sus enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

 

Art. 4. Produse participante

 

La această promoţie participă toate produsele din gama Pringles, legal distribuite şi comercializate în magazinele participante menţionate la Art. 2

Nu participă alte pachete promoţionale şi nici alte discount-uri de preţ.

După încetarea campaniei promoţionale, produsele participante îşi pierd calitatea de a participa la promoţie.

Produsele sunt comercializate în limita stocului disponibil. După data încheierii campaniei promoţionale, în conformitate cu Art. 2, produsele participante, descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale

 

Art. 5. Modul de desfăşurare al campaniei promoţionale

 

Pentru a participa la campania promoţională, participanţii trebuie:

·       să achiziţioneze pe un singur bon fiscal/factură fiscală oricare doua produse Pringles de 165g, 190g sau 150g  in si astfel pot primi garantat un premiu ce consta intr-o bol de chipsuri Pringles, un desfacator sau o mini- minge Pringles. Cumpărătorul trebuie sa se prezinte la promoterul PRINGLES, aflat dupa casele de marcat, cu bonul fiscal, care dovedeşte achiziţia făcută si va primi garantat un loz, in baza caruia poate castiga unul dintre premiile mentionate anterior. Premiile pot fi ridicate in baza bonului fiscal/facturii fiscale in original, in perioada promotionala si intervalele orare mentionate in cadrul Art. 2 al prezentului regulament.

 

·       Premiile sunt oferite în limita stocului disponibil. În momentul in care stocul de premii de pe fiecare magazin este terminat organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri campania promoţională.

 

 

 

 

Un bon valid inseamna un bon a carui data si ora trebuie sa corespunda perioadei promotionale.

 

Daca o persoana achizitioneaza produse Pringles in afara programului promoterului, in perioada 1 Iunie 2018 – 17 Iunie 2018, aceasta are dreptul de a veni cu bonul fiscal in perioada promotiei, in timpul programului promoterilor, in magazinul Carrefour in care a facut achizitia si daca indeplineste conditiile stipulate in Art. 5 va primi pe loc talonul de tombola mentionat mai sus in acord cu programul detaliat pe fiecare magazin la Art 2.

 

După data încetării Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la art. 5 din prezentul Regulament, îşi pierd această calitate de produse participante. Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi neasumându-şi nicio obligaţie în legătură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce clienţii magazinelor la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.

 

Un talon este considerat eligibil pentru Campanie daca au fost corect completate toate campurile obligatorii. In cazul in care in urma tragerii la sorti se observa ca talonul de participare este incomplet, atunci acesta se va invalida si se va extrage un alt talon.

Un Participant poate inscrie datele unui bon fiscal pe un singur talon; in caz contrar, acesta se va invalida si se va extrage un alt talon.

 

Art. 6. Premiile

Premiile instant acordate în cadrul Promoţiei “Pringooooals” se vor acorda la achiziţionarea produselor participante pentru magazinele participante, conform tabelului de mai jos:

 

Denumire premiu

Cost unitar/bucata

Nr. premii

Valoarea totala a premiilor

(RON cu TVA)

(RON cu TVA)

Boluri Pringles

20

2,000.00

40,000.00

Minge Pringles

5

2,500.00

12,500.00

Desfacator Pringles

3

2,500.00

7,500.00

TOTAL VALOARE PREMII(TVA inclus)

60,000.00

 

 

 

 

 

 

În cadrul promotiei “Pringooooals” în magazinele Carrefour mentionate la Art.2 din prezentul Regulament se vor acorda un numar 7,000.00 premii instant în valoare totala de 60,000.00 lei cu TVA.

 

Premiile instant sunt oferite in limita stocului disponibil din fiecare magazin. În urma verificării îndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament, participanţii la această Campanie vor primi premiile instant, în limita stocului disponibil, numai din magazinul de unde au achiziţionat produsele participante.

 

In cazul epuizarii premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile de premii pentru fiecare tip de premiu in parte si pentru fiecare magazin sau de a intrerupe promotia in magazinul respectiv, dupa caz.

 

În momentul revendicării premiului, câștigătorii trebuie să prezinte factura / bonul fiscal care dovedește achiziționarea produselor incluse în promoție dintr-unul din magazinele participante la promoție, în perioada promotiei.

În momentul prezentării consumatorului la promoter, dacă se constată că nu sunt îndeplinite prevederile de la secțiunea 5, persoana respectivă nu va primi nici un premiu.

Nu este necesar ca revendicarea premiului să fie facută în aceeași dată care apare trecută si pe bonul fiscal/ factura fiscală cu care se prezintă consumatorul la promoter, dar este obligatoriu ca atât data cumpărării (și deci data trecută pe factura fiscală) cât și cea a revendicării să fie una din perioada promoției si in timpul programului promoterilor.

 

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

 

Câştigătorii care nu şi-au revendicat premiile îşi vor pierde dreptul asupra acestora.

 

Întreaga promoţie va avea loc pe răspunderea Organizatorului, aşadar acesta va avea obligaţia de a indica organelor de control în care categorie se încadrează premiile oferite.

În cazul în care, pe un magazin se epuizează premiile înainte de terminarea perioadei promoționale, Organizatorul își rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea de premii oferite sau a întrerupe promoția dupa caz cu anuntarea in prealabil prin InfoDesk Carrefour.

 

Premiile vor fi oferite numai în perioada Promoţiei, şi numai în magazinul care s-a emis bonul fiscal / factura fiscala, ultima zi de promoție fiind 17 Iunie 2018 in acord cu programul detaliat pe fiecare magazin la Art 2.

 

Premiile ce vor fi acordate prin tragere la sorti în cadrul Promoţiei “Pringooooals” se vor acorda la achiziţionarea produselor participante pentru magazinele participante, conform cu tabelul de mai jos:

 

Denumire premiu

Cost unitar/bucata

(RON cu TVA)

Nr. premii

Valoarea totala a premiilor

(RON cu TVA)

Minge replica fotbal - Telestar

                                              107.00

        48.00

5,136.00

TOTAL VALOARE PREMII(TVA inclus)

5,136.00

 

În cadrul promotiei “Pringooooals” în magazinele Carrefour mentionate la Art.2 din prezentul Regulament se vor acorda un numar de 48 mingi replica fotbal - Telestar, premii acordate prin tragere la sorti în valoare totală de 5,136.00 lei cu TVA.

Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului si nici nu se poate schimba premiul cu alte produse.

 

Art. 7. Condiţii de validitate

 

Pentru ca participarea să fie considerată validă, consumatorul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

·       Să îndeplinească condiţiile de participare de la art. 3;

·       Produsele Pringles  participante la Promoţie să fi fost achiziţionate în perioada 1 Iunie 2018 – 17 Iunie 2018 in acord cu programul detaliat pe fiecare magazin la Art 2, în oricare din magazinele participante din reteaua Carrefour mentionate la Art.2;

·       Să fi fost achiziţionate produse Pringles participante în Promoţie conform cu art.4 al regulamentului, pe un singur bon fiscal / factură fiscală ;

 

Premiile campaniei oferite prin tragere la sorti se vor acorda la finalul Campaniei, dupa cum urmeaza:

1.     In data de 20 Iunie 2018 la sediul biroului notarial, în prezența unui reprezentant SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL și se vor preda câștigătorilor in 60 zile de la validare, sau în cazul rezervelor, in 70 zile. La această extragere vor participa taloanele depuse în urne până la data de 17 Iunie 2018, inclusiv.

 

Art 8. Validarea câstigătorilor şi acordarea premiilor

În cadrul promotiei “Pringooooals”se vor acorda 7,000.00 premii instant în valoare totala de 37,272.00 lei în reţeaua centrelor comerciale Carrefour mentionate la Art.2 .

 

Pentru a i se putea valida premiul, câștigătorul trebuie să prezinte bonul fiscal sau copie după acesta care să ateste cumpărarea de produse participante Pringles in acord cu mecanismul detaliat la art Art. 5. Modul de desfăşurare al campaniei promoţionale, din magazinele respective pentru care au fost desemnați câștigători.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. De asemenea, castigatoriii validati ai premiilor oferite prin tragere la sorti nu au dreptul sa cedeze premiul primit unor terte persoane sau rude inainte de inmanarea acestuia de catre Organizator prin intermediul Agentiei. Ulterior inmanarii premiilor si semnarii procesului verbal de catre castigatorii validati, Organizatorul cat si Agentia nu vor lua in calcul reclamatiile ulterioare.

 

Premiul va fi predat câştigătorului numai pe baza prezentării bonului fiscal, cu data în perioada Promoţiei, în original care atestă achiziţionarea produselor participante la Promoţie conform articolului 5 şi numai în magazinul care a emis bonul fiscal. Premiile se vor revendica de la promoterul aflat în magazin, pe toată perioada de desfăşurare a acţiunii, în limitele programului de activare al promoterilor.

 

Câştigătorii care nu şi-au revendicat premiile instant îşi vor pierde dreptul asupra acestora.

 

Premii prin tragere la sorti :

 

Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic în termen de 15 zile lucrătoare de la data extragerii lor ca şi câştigatori pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor de validitate şi a li se comunica modalitatea  de a intra în posesia premiilor.

In cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, un câştigător nu poate fi contactat telefonic de către Organizator în termen de 2 zile lucrătoare de la extragerea lui ca şi câştigător, sau participantul extras câştigător nu poate fi validat sau refuză premiul,  Organizatorul va apela la rezerve în ordinea tragerii lor la sorţi. În cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validată, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu. 

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câştigătorilor în posesia premiilor.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau alte produse.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita câştigătorilor factura fiscală / bonul fiscal în original care face dovada achiziţionării produselor participante la promoţie, în perioada promoţiei.

Un cumparator nu poate primi decat un singur premiu oferit in urma tragerii la sorti, indiferent daca acesta a fost extras castigator de mai multe ori in urma extragerii facute de Organizator.

Oferirea premiului se va face pe cheltuiala Organizatorului, in termen de 60 de zile lucrătoare de la data validării la un termen stabilit de comun acord cu castigatorul, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la rezerve, în ordinea tragerii la sorţi, în cazul în care organizatorul are motive întemeiate să considere că persoana câşigătoare extrasă a încălcat termenele şi condiţiile prezentului Regulament, refuză premiul, nu poate fi contactată în termenul stabilit pentru înmânarea premiului sau nu poate fi validată câştigătoare.

Organizatorul va înmâna premiile până la data de 19 August 2018, pentru extragerea din 20 Iunie 2018

Pentru intrarea in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze urmatoarele date: serie si numar de buletin/ CI, CNP, adresa completa de domiciliu, pe care le va completa pe procesul verbal de intrare in posesia premiului. Refuzul furnizarii uneia sau mai multora dintre aceste date echivaleaza cu renuntarea la premiu.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Agentiei nu atrage răspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

Art 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obtinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

            Art 10. Responsabilitate

Organizatorul va acorda premiile persoanelor câștigătoare în conformitate cu specificatiile acestui regulament.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la competiţie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl poate Societatea Orbico Romania S.R.L. în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod. 

 

Art 11. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această promoţie implică acceptul câştigătorilor ca numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale audio-video şi tipărituri, doar cu acordul expres şi neechivoc al persoanei vizate.

 

Art 12. Intreruperea campaniei promotionale

Campania promoţională va putea fi întreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

În astfel de situaţii, Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

Art 13. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

-     Cumparaturile care nu pot fi justificate prin bon fiscal in perioada promotiei si in magazinele participante la promotie (conform art. 2);

-     Pierderea bonului / facturii fiscale

-     Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor/ facturilor fiscale sau conţinutului acestora; situaţiile în care mai multe persoane revendică aceeaşi factură fiscală, conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a prezentat primul respectiva factură fiscală, işi declară datele personale şi poate face dovada achiziţionării produsului prin prezentarea în original a facturii fiscale;

-     Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul / factura fiscală ;

-     Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;

-     Lipsa din stocul magazinelor participante a produselor participante la campanie;

-     Epuizarea stocurilor premiilor garantate înainte de terminarea programului zilnic de activare care va atrage dupa sine suspendarea activitatii;

-     Calitatea serviciilor prestate de către prestatorul de servicii Agenţie;

-     Orice erori de imprimare a taloanelor de informare a campaniei;

-     Situaţiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

-     Defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila, daca e cazul;

 

Art 14. Persoanele fara capacitate jurídica

În cazul în care unul dintre căştigatorii premiilor acordate în cadrul Campaniei este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu dar avand varsta de 21 ani impliniti la momentul inceperii Campaniei, aceasta este indreptaţită să intre în posesia premiului garantat prin intermediul părintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv reprezentantului legal al persoanei lipsite de capacitate juridică, precum şi de plata oricaror despăgubiri sau soluţionarea oricaror reclamaţii legate de aceasta.

În cazul în care unul dintre câştigătorii premiilor se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială special pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notarială, precum si de plata oricăror despagubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

 

Art 15. Forta Majora

Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

Art 16. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

Art 17. Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.

Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificări campaniei în respectul acestui regulament cu anunţarea prealabila a participanţilor la campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea în orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale..

Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit la standul promotional situat dupa casele de marcat, la cerere la biroul de Relaţii cu clienţii din magazinele participante la Promoţie sau în urma solicitării făcute la numărul de telefon 021.207.00.00 (număr cu tarif normal, program de luni până vineri, între orele 10:00-18:00, exclusiv sarbatorile legale).

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament.

Participanții care nu îndeplinesc condițiile stipulate la secțiunea 6 nu vor putea intra in posesia premiilor promoției.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 52 alin 1 din Ordonanţa de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată in Monitorul Oficial nr.63 din 31.08.2007.

 

Prezentul regulament se autentifică într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.

 

S.C. Essa Sales&Distribution S.R.L.