Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare „Achizițonează un produs de îngrijire personală marca Braun în perioada 01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 și îl poți returna în 100 zile dacă nu ești mulțumit de performanța produsului achiziționat!”


Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare

Achizițonează un produs de îngrijire personală marca Braun în perioada

01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 și îl poți returna în 100 zile dacă nu ești mulțumit de performanța produsului achiziționat!

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei publicitare

(1) Campania „Achizițonează un produs de îngrijire personală marca Braun în perioada

01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 și îl poți returna în 100 zile dacă nu ești mulțumit de performanța produsului achiziționat!, denumită în continuare "Campania", este organizată și desfășurată de către  SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 50, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, reprezentată prin Eugen Saulea, în calitate de Administrator, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfășoară la cererea și în beneficiul S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.RL., cu sediul social în București, Sos. Viilor, Nr. 14, Sector 5, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/9571/02.04.1993, Cod de Identificare Fiscală RO3786280.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”). 

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, pe pagina web a Organizatorului: www.essagroup.ro sau la Departamantul Relații Clienți al acestuia, apelând nr. de telefon: 021.224.30.35. sau trimițând un mail la adresa: ruxandra.simion@pella.ro.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștinta publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 2- Teritoriul, logistica și durata de desfășurare a Campaniei

(1) Campania este organizată și se desfasoară pe teritoriul României, la nivel național, în toate magazinele (inclusiv în mediul online) în care se comercializează Produsele participante.

(2) Campania se derulează în perioada 01 septembrie 2018, ora 00:00:00 - 31 decembrie 2018, ora 23:59:59 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 3- Produsele participante

Produsele participante în Campanie sunt produsele de îngrijire personală marca Braun prevăzute în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

 

Produsele electrocasnice marca Braun Și produsele aparȚinÂnd seriilor care nu sunt menȚionate în anexă nu fac obiectul prezentei Campanii.

 

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani (denumită în continuare „Participant”), care îndeplinește următoarele criterii:

i) a cumpărat, în perioada stipulată la art. 2 alin. 2, oricare dintre Produsele participante, menționate la art. 3, alin. 1 și prevăzute în Anexa la Regulament;

ii) face dovada achiziționării Produsului participant / Produselor participante cu bonul fiscal;

iii) prin participarea la această Campanie acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

 

Art. 5-Mecanismul Campaniei

 1. Orice Produs participant, achiziționat în Perioada Campaniei poate fi returnat în termen de 100 de zile de la data achiziționării, urmănd ca în cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul să primească înapoi prețul de achiziție  a produsului, în numerar.
 2. Participantul la Campanie trebuie să păstreze bonul fiscal ce face dovada achiziției până la primirea prețului de achiziție a produsului.
 3. Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie să contacteze telefonic operatorul Organizatorului la numărul de telefon 021.224.30.35 și să prezinte, conform instrucțiunilor acestuia, în termenul de cel mult 100 de zile de la data cumpărării, bonul fiscal ce face dovada achiziției Produsului participant / Produselor participante la Campanie.
 4. Dupa validarea bonului fiscal, Participantul trebuie să returneze reprezentantului Organizatorului produsul achiziționat, În stare bunĂ de funcȚionare ȘI În forma sa completĂ (produsul trebuie sĂ conȚinĂ toate accesoriile) În ambalajul sĂu original. Returnarea produsului se va face în prezența unui reprezentant al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de ambele părți și în care se va consemna starea tehnică a produsului din momentul predării.
 5.  După verificarea produsului de către reprezentantul Organizatorului, în cazul în care acesta nu prezintă deficiențe calitative sau tehnice cauzate de utilizarea produsului de către Participant după achiziționarea acestuia, Participantul la Campanie va primi prețul pe care l-a achitat pentru produsul achiziționat, în RON, în conformitate cu bonul fiscal.
 6. Dacă o persoană achiziționează mai multe Produse participante la Campanie și îndeplinește condițiile de validare menționate la art 5, alin.3, 4 si 5, primește înapoi prețul de achiziție în RON, în conformitate cu bonurile fiscale, a tuturor produselor achiziționate dacă dorește să returneze toate produsele achiziționate.
 7. După data încetarii Campaniei, Produsele participante, în modul în care acestea sunt identificate la art. 3 din prezentul Regulament, își pierd această calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și neasumându-și nicio obligație în legatură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce clienții magazinelor la concluzia actualității ori continuării Campaniei.
 8. Prezentarea bonului fiscal în original pentru primirea prețului produsului achiziționat este obligatorie, pentru a face dovada achiziției și a valida Participantul.

(10) Bonurile fiscale pentru care a fost acordată contravaloarea în RON a produselor vor fi preluate de către reprezentanții Organizatorului, alături de procesul verbal de predare – primire produs.

(10) Produsele afectate de lipsă de conformitate (produse care nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă), în sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, nu pot face obiectul prezentei Campanii. Astfel de produse vor beneficia de măsurile reparatorii acordate îin virtutea garanţiei legale de conformitate.

 

Art. 6 – Contravaloarea produselor returnate

 1. Contravaloarea produselor returnate va fi în conformitate cu valoarea înscrisă pe bonul fiscal ce face dovada achiziției.
 2. Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului menționat la Art. 5.
 3. Produsele participante returnate nu pot fi înlocuite cu alte produse.

 

Art. 7- Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilitații Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situațiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autoritați publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea vreunei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 8- Litigiile și legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă, în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea romană.

 

Art. 9. Responsabilitate

(1) Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei menționate (31 decembrie 2018, ora 23:59:59), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibilă, din motive obiective și independente de voința Organizatorului.

 

Art. 10 Date personale

(1) Prin participarea la Campanie, Participanții sunt obligați să ia cunoștință de prevederile Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, înregistrat ca Operator de date cu caracter personal sub nr. 17693, cu scopul participării la această Campanie. După terminarea Campaniei publicitare, datele personale ale participanților vor fi distruse. Prin participarea la Campanie participanții își exprimă acordul referitor la faptul că numele și orașul lor de reședință pot fi făcute publice în mod gratuit, potrivit legislației în vigoare.

(2) Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

- dreptul la informare;

- dreptul de acces la datelor personale;

- dreptul la rectificarea datelor;

- dreptul la restricționarea prleucrării;

- dreptul la ștergerea datelor sau, după caz, dreptul la portabilitatea acestora;

- dreptul de a te adresa cu o sesizare la autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro).

 

Pe durata Campaniei, următoarele date cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în vederea restituirii prețului, daca legea nu prevede și obligativitatea prelucrării altor categorii de date cu caracter personal:

În cazul în care va fi necesară furnizarea de către câștigător de date cu caracter personal suplimentare față de cele indicate mai sus (ex. pentru a putea intra în posesia prețului), acest aspect va fi adus la cunoștinta Participantului, urmând a se obține consimțământul expres scris al acestuia înainte de prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

(6) Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

(7) Participanții la Campanie își pot retrage consimțământul dat de la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, dacă solicită retragerea din campanie, la adresa de e-mail sau adresa fizică indicate mai jos.

(8) Pentru a-și exercita drepturile garantate de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții la Campanie pot trimite o cerere scrisă semnată la adresa Organizatorului SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, din Str. Siret, nr. 40, sector 1, Bucuresti.

Organizatorul se obligă:

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția Beneficiarului campaniei, respectiv  S.C. Intebrands Marketing & Distribution S.R.L .

 

Art. 11 - Contact organizator campanie publicitare

(1) Pentru sugestii sau reclamaţii Organizatorul Campaniei publicitare poate fi contactat de luni până vineri, între orele 10.00-18.00, la numărul de tefefon 021.224.30.35– număr cu tarif normal.

 

 Art. 12-  Exemplarele Regulamentului oficial

 (1) Regulamentul oficial a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

 

Organizator,

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

Prin Eugen Saulea, Administrator

 

 

 

Anexa 1

Brand Categorie produse Serie Denumire produs
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5185
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5-539
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5/870 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5580
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5-329
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5-511
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5/500 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5-541
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5/890 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 5 BRAUN Silk-épil 5-547
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7/700 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7521
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7-537
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7-539
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7-561
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7/860 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7921E
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 7 BRAUN Silk-épil 7/890 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-549
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9/700 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-561
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-567
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9/870 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-579
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9/890 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-558
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-961E
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-961V
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9/970 SENSOSMART
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9-969V
BRAUN EPILATOARE Silk-épil 9 BRAUN Silk-épil 9969E
       
Brand Categorie produse Serie Denumire produs
BRAUN EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ FACE BRAUN EPIL FACE 810
BRAUN EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ FACE BRAUN EPIL FACE SPA 852
BRAUN EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ FACE BRAUN EPIL FACE SPA 851V
BRAUN EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ FACE BRAUN EPIL FACE SPA 851
BRAUN EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ FACE BRAUN EPIL FACE SPA 910
BRAUN EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ FACE BRAUN EPIL FACE SPA 911
BRAUN IPL IPL BRAUN EPIL IPL SE BD5001
BRAUN IPL IPL BRAUN EPIL IPL SE BD5009
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 300 NEGRU
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 300 ROSU
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 310 W&D
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 3010 W&D
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 3000BT
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 3010BT W&D
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 3020
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 3040 W&D
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 3 BRAUN APARAT RAS 3050 CC
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 5 BRAUN APARAT RAS 5140s
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 7 BRAUN APARAT RAS 7855S
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 7 BRAUN APARAT RAS 7899CC
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 9 BRAUN APARAT RAS 9240S
BRAUN APARATE DE RAS ELECTRICE Series 9 BRAUN APARAT RAS 9290CC
BRAUN SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  SET MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  BRAUN KIT TUNS 6IN1 MGK3020
BRAUN SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  SET MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  BRAUN KIT TUNS 7IN1 MGK3045
BRAUN SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  SET MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  BRAUN KIT TUNS 8IN1 MGK3060
BRAUN SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  SET MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE  BRAUN KIT TUNS 9IN1 MGK3080
BRAUN APARAT DE TUNS CORPORAL APARAT DE TUNS CORPORAL BRAUN APARAT TUNS CORP BG5010
BRAUN APARATE PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII APARAT PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII BRAUN APARAT TUNS BARBA BT3020
BRAUN APARATE PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII APARAT PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII BRAUN APARAT TUNS BARBA BT3040
BRAUN APARATE PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII APARAT PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII BRAUN APARAT TUNS BARBA BT5070
BRAUN APARATE DE TUNS APARATE DE TUNS BRAUN APARAT TUNS HC5010
BRAUN APARATE DE TUNS APARATE DE TUNS BRAUN APARAT TUNS HC5030

 

Organizator,

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

Prin Eugen Saulea, Administrator