REGULAMENTUL CAMPANIEI “ Carrefour Targ Igiena Orala ” organizată de GlaxoSmithKline Consumer Healthcare


REGULAMENTUL CAMPANIEI

“ Carrefour Targ Igiena Orala ” organizată de  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  

                                               Perioada campaniei: 29 August – 11 Septembrie 2019

 

Art. 1 -  Organizatorul

 

 1.1 . Campania promotionala “ Carrefour Targ Igiena Orala” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre Societatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, cod postal 050552 avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau GSK.

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public Conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.essagroup.ro, sectiunea Regulament, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane între orele 9:00 - 18:00, de luni până vineri,  exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

 

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”). Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

Art.2 -  Durata şi locul de desfăşurare al Campaniei

 

2.1. Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine mentionate in anexe, in perioada 29 August – 11 Septembrie 2019

 

2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care campania promoţionala nu se va putea desfăşura în condiţii optime în anumite magazine, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin, fie de disponibilitatea magazinelor, fie de stocul de produse participante la promoţie al magazinelor sau de orice altă situaţie care nu va permite desfăşurarea campaniei promotionale în condiţiile stabilite de regulament.

 

Art. 3 -  Drept de participare

Campania este deschisă oricărei persoane fizice si juridice („Participantii”), cu domiciliul în România, care a implinit varsta de 18 ani la data de 1 ianuarie 2019. Anga­jatii companiei  GlaxoSmithKline Romania, ai distribuitorilor acesteia, ai altor companii implicate in campanie, pre­cum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la campanie.

 

 

Art. 4 -  Regulamentul oficial al Campaniei

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.essagroup.ro.

Prin participarea la această campanie, participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament,urmând ca aceste modificări să fie cuprinse in acte aditionale care vor fi anexate Regulamentului si vor fi disponibile spre a fi consultate prin modalitaţile prevăzute mai sus.

 

Art. 5 -  Produse participante

5.1. La această campanie promoţională participă următoarele produse ale Organizatorului:

- toate produsele din portofoliul Sensodyne;

- toate produsele din portofoliul Parodontax;

- toate produsele din portofoliul Aquafresh;

- toate produsele din portofoliul Corega.

 

 

 

Acestea sunt denumite in continuare „Produsele Participante”.

 

Produsele sunt comercializate în limita stocului disponibil. Produsele participante la promoţie nu vor fi marcate cu etichete promoţionale, care să semnalizeze prezenta promoţie.

 

5.2. După data încheierii campaniei promoţionale, în conformitate cu Art. 2,  produsele participante, descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi ne-maiasumându-şi nicio obligaţie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei în legătura cu nicio circumstanţă care ar  putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

 

 

Art. 6 - Mecanismul de desfăşurare al campaniei promoţionale

6.1.  Participantii la prezenta Campanie trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din Magazinele Participante, produse participante in valoarea minima de 20 lei cu TVA inclus, pentru fiecare retea de magazine; aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur/a bon/factura fiscal/a si vor urma pasii:

 1. Achizitioneaza produse participante la Campanie in valoare de minim 20 lei cu TVA;
 2. Fac plata produselor la : Butic Machiaj;
 3. Se intorc cu bonul fiscal la consultant;
 4. Pe baza bonului fiscal, consultantul il va ruga pe client sa invarte de Roata Norocului ce se afla pe aplicatia tabletei aflate in posesia consultantului

Sansele pe care le au sunt urmatoarele:

 1. Produse Igiena Orala GSK;
 2. Voucher achizitie inghetata retea Carrefour;
 3. Voucher simbolic tratament stomatologic*;
 4. Sansa de a mai invarti inca o data de roata norocului;
 5. Necastigator

*Voucherul simbolic atesta premiul castigat. Clientul isi va alege singur cabinetul stomatologic si va trimite catre Agentia ESSA factura ce face dovada tratramentului. ESSA va plati facture si va reveni cu dovada platii catre castigator. Cu dovada platii clientul se va prezenta la Cabinetul stomatologic ales.

Premiile pot fi ridicate in baza bonului fiscal in original, in perioada promotionala (valorile bonurilor fiscale nu se cumuleaza) de la consultantul ce se afla la raftul cu Produse Igiena Orala in perioadele si intervalele orare mentionate in cadrul anexelor prezentului regulament.

 

Se vor acorda maximum 5 premii pe 1 bon fiscal.

 

 

Art. 7 -  Condiţii de validitate

Pentru ca participarea să fie validă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • Să achiziționeze, in perioada promotiei, oricare produse participante la promoţie conform art. 5, din magazinele participante, pe un singur bon fiscal, în condiţiile specificate la art. 2 si art. 6 din prezentul regulament.

Câştigătorul este validat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Condiţiile de participare de la art.2, art. 3 si art. 6;
 • Să aibă în posesie bonul fiscal  în original la momentul ridicării premiului;

Persoanele care cumpără produse participante la promoţie conform Art. 5 si 6, îşi pot revendica premiul în orice moment al desfăşurării Campaniei, din magazinul din care au achiziţionat produsele, cu îndeplinirea prevederilor de la Art. 5, 6, 7 şi 9, insa nu si dupa data de incetare a Campaniei, moment la care isi pierd calitatea de participant si nu isi mai pot revendica premiul.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câştigătorilor în posesia premiilor. Premiile rămase neacordate, din motive independente de Organizator, vor rămane în posesia Organizatorului.

 

Art. 8  -  Premiile

Premiile ce pot fi acordate în cadrul acestei Campanii .

Numarul total de premii este de 5,994.00  buc cu o valoare totala de  50,385.96  lei fara TVA.

 

 

 

 

Art. 9 -  Intrarea în posesia premiilor

Premiile se acordă pe loc sau in intervalul de lucru al promoterilor, la raftul cu Produse Igiena Orala, in intervalul orar de activare al magazinelor participante, in baza bonului fiscal in original si al aplicatiei de pe tableta. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului intrarii in posesie, nu vor fi luate în considerare de către Organizator. In cazul in care premiul, din motive independente de Organizator, nu poate fi predat Castigatorului, acesta ramane in posesia Organizatorului.

 

Art. 10 - Întreruperea Campaniei

Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

Art. 11 -  Limitarea răspunderii

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Cumparaturile care nu pot fi justificate prin bon fiscal in perioada Campaniei si in magazinele participante (conform Art. 2);
 • Pierderea bonului fiscal;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonului fiscal sau conţinutului acestuia;
 • Situaţiile în care mai multe persoane revendică acelasi bon fiscal; conform prezentului regulament premiile vor fi acordate primului participant care a prezentat primul respectivul bon fiscal şi poate face dovada achiziţionării produsului prin prezentarea în original a bonului fiscal.
 • Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului intrarii in posesie nu vor fi luate în considere de către  Organizator;
 • Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal;
 • Lipsa din stocul magazinelor participante a Produselor participante la campanie;
 • Situaţiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
 • Calitatea serviciilor prestate de către personalul magazinelor participante.

 

În cazul în care unul dintre caştigatorii premiilor acordate în cadrul Campaniei este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptaţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv reprezentantului legal al persoanei lipsite de capacitate juridică, precum şi de plata oricaror despăgubiri sau soluţionarea oricaror reclamaţii legate de aceasta.

În cazul în care unul dintre câştigătorii premiilor se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială special pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notarială, precum si de plata oricăror despagubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

 

Prin

Art. 13 - Litigii

Eventualele litigii apărute întreator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa de email a Organizatorului ( gdpr@essagroup.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data finalizarii campaniei. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

Art. 14 -  Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.

Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea în orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale.

Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

Prezentul Regulament se autentifica într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.

 

Anexa 1 – Retea Carrefour la Regulamentul

Carrefour Targ de Igiena Orala

 

 1. Perioada desfasurare 29 August – 11 Septembrie 2019
 2. Magazine participante la Campanie :

 

Nume magazin

Oras

Interval orar activare promoteri

CARREFOUR BOTOSANI

BOTOSANI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR BRAILA1

BRAILA

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR BRASOV

BRASOV

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR BUZAU

BUZAU

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR CLUJ

CLUJ

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR CONSTANTA

CONSTANTA

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR FELICIA

IASI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR GALATI

GALATI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR PITESTI

PITESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR PLOIESTI

PLOIESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR SIBIU

SIBIU

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR TIMISOARA

TIMISOARA

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMT

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR BANEASA

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR BERCENI

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR CHIAJNA

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR COLENTINA

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR COLOSSEUM

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR MEGAMALL

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR ORHIDEEA

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR PARKLAKE

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR UNIRII

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR VERANDA

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00

CARREFOUR VULCAN

BUCURESTI

29 August,2-5 Septembrie, 9-11 Septembrie: 17:00-21:00 & 30 August, 6 Septembrie: 15:00-21:00 & 31 August, 7 Septembrie: 10:00-18:00 & 1 Septembrie,8 Septembrie:  10:00-16:00