Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare „Achiziționează un produs de îngrijire personală, marca Braun, în perioada 01 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019 și îl poți returna în 100 zile dacă nu ești mulțumit de performanța produsului achiziționat!”


Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare

 

Achiziționează un produs de îngrijire personală, marca Braun, în perioada

01 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019 și îl poți returna în 100 zile dacă nu ești mulțumit de performanța produsului achiziționat!

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al Campaniei publicitare

(1) Campania „Achiziționează un produs de îngrijire personală marca Braun în perioada 01 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019 și îl poți returna în 100 zile dacă nu ești mulțumit de performanța produsului achiziționat!”, denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Siret nr. 50, telefon 021 224 05 20, fax 021 224 05 20, nr. de ordine în Registrul Comerţului:  J40/13522/2013, CUI: RO27206038 și contul bancar nr. RO98BUCU1572235338511RON, deschis la Alpha Bank Romania - Sucursala Piata Chibrit, reprezentantă legal domnul Director Eugen Saulea, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara la cererea si in beneficiul S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.RL., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr 14, Sector 5, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/9571/02.04.1993, Cod de Identificare Fiscala RO3786280.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe pagina web a Organizatorului: www.braun.ro  si la Departamantul Relatii Clienti, apeland nr. de telefon: 0728.100.169 sau trimitand un mail la adresa: braun@pella.ro.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la nivel national, in toate magazinele (inclusiv in mediul online) in care se comercializeaza Produsele participante.

(2) Campania se deruleaza in perioada 01 septembrie 2019, ora 00:00:00 – 31  Decembrie 2019 , ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

 

Art. 3- Produsele participante

Produsele participante în Campanie sunt produsele de îngrijire personală marca Braun prevăzute în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

Produsele electrocasnice marca Braun si produsele apartinand seriilor care nu sunt mentionate IN ANEXA nu fac obiectul prezentei Campanii.

 

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica în vârstă de peste 18 ani   (denumita in continuare „Participant”) care indeplineste urmatoarele criterii:

i) a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin. 2, oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 3, alin. 1 si regasite in Anexa la prezentul Regulament;

ii) face dovada achizitionarii Produsului participant / Produselor participante cu bonul fiscal/factura, in original;

iii) prin participarea la aceasta Campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

(2) Angajaţii Organizatorului, ai Beneficiarului, precum şi ai magazinelor în care se comercializează Produsele participante, precum şi sotul/soția și rudele de gradul întâi ale acestora, precum și persoanele juridice/ persoanele fizice autorizate/ asociațiile familiale sau alte persoane/ entități juridice nu pot participa la această Campanie.

Art. 5-Mecanismul Campaniei

 1. Prezenta Campania nu reprezintă un remediu de garanție prevăzut de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Codul Civil sau alte dispoziții incidente în materie, fiind o acțiune separată desfășurată de Beneficiar prin intermediul Organizatorului prin care oferă Participanților posibilitatea de a beneficia de facilități suplimentare la returul unor produse nominalizate în Anexa prezentului Regulament. Ea nu exclude și nu aduce atingere dreptului Participanților, în calitate de cumpărători, de a alege alt remediu legal pus la dispoziție (precum repararea produselor).
 2. Orice Produs participant, achizitionat in Perioada Campaniei poate fi returnat in termen de 100 de zile de la data achizitionarii, așa cum aceasta este înscrisă pe bonul fiscal, urmand ca in cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul sa primeasca inapoi pretul de achizitie  a produsului, in numerar, conform datelor mentionate la Art.5 aliniat 5-6, pe bază de proces-verbal.

 

 

 

 

 1. Participantul la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura în original ce face dovada achizitiei pana la primirea pretului de achizitie a produsului. În măsura în care Participantul nu mai deține bonul fiscal/factura în original, acesta poate solicita societății de unde a achiziționat Produsul eliberarea unui duplicat, care să aibă aceeași valoare cu originalul. Copii xerox, poze de tip scan, poze cu telefonul sau confirmari pe e-mail nu vor fi acceptate în cadrul acestei Campanii.
 2. Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie sa contacteze telefonic operatorul Organizatorului la numarul de telefon 0728100169 sau trimitand un mail la adresa: braun@pella.ro. si sa prezinte, conform instructiunilor acestuia, in termenul de cel mult 100 de zile de la data cumpararii, Produsul participant împreună cu bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei acestuia.
 3. Dupa validarea bonului fiscal/facturii, Participantul trebuie sa returneze reprezentantului Organizatorului produsul achizitionat, in stare buna de functionare si in forma sa completa ( produsul trebuie sa contina toate accesoriile ). Returnarea produsului se va face in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii.
 4. Contravaloarea produselor returnate va fi achitata astfel:
  • Pentru Participanții cu domiciliul în Bucuresti - Ilfov, la sediul agentiei din strada Siret Nr 40, sector 1, Bucuresti;
  •  Pentru Participanții cu domiciliul în alte orase,  exceptie Bucuresti-Ilfov, prin intermediul angajatilor zonali ai agentiei, conform indicatiilor primite de la sediul central al Organizatorului;
 5.  Dupa verificarea produsului de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul in care acesta nu prezinta deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea produsului de catre Participant dupa achizitionarea acestuia, Participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal/factura. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin lipsa unor deficiente calitative sau tehnice se ințelege o uzură obișnuită a Produsului, datorată utilizării.
 6. Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie pe care dorește să le returneze si indeplineste conditiile de validare mentionate la art 5, alin.3, 4 si 5, primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale/facturile, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate. În cazul în care pe bonul fiscal/factură există mai multe Produse participante și Participantul dorește să facă retur doar o parte din ele, acest lucru este permis conform Campaniei.
 7. După încheierea Campaniei, produsele participante nu mai fac parte din Campanie, iar în eventualitatea în care se găsesc disponibile la raft sau pe materiale informative (broșuri, pliante etc.), vor fi supuse condițiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele înscrisuri promoționale care apar pe ele (cum ar fi stickere despre această Campanie), iar consumatorul nu mai beneficiază de eventualele avantaje oferite în cadrul Campaniei. Nici Organizatorul, nici terțele persoane aflate în legătura cu aceste produse participante

 

 

 

(furnizori/distribuitori) nu își asumă răspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat persoanelor după data finalizării Campaniei, indiferent de mențiunile existente pe ambalaj sau în alte materiale cu privire la acest Campanie (ie - în situația în care de exemplu rămân stocuri la raft cu produsele respective care au făcut obiectul Campaniei).

 

 1. Prezentarea bonului fiscal/facturii in original pentru primirea pretului produsului achizitionat este obligatorie, pentru a face dovada achizitiei si a valida Participantul.

 

(11) Bonurile/facturile pentru care a fost acordata contravaloarea in RON a produselor vor fi preluate de catre reprezentantii Organizatorului, alaturi de procesul verbal de predare – primire produs. În cazul în care pe același bon fiscal/factură există mai multe Produse participante, iar Participantul dorește să facă retur doar o parte din ele, Organizatorul va păstra factura în original și îi va înmâna Participantului o copie de pe factură, cu mențiunea ”conform cu originalul”, în care va specifica că originalul a fost reținut ca urmare a returnării parțiale a produselor participante.

(12)Pot participa la campanie si produsele afectate de lipsa de conformitate (produse care nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă), in sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Astfel de produse vor beneficia mai întâi de măsurile reparatorii acordate in virtutea garanţiei legale de conformitate; ulterior, daca se constata ca aceste produse nu raspund nevoilor cumparatorului, pot fi returnate, conform regulamentului campaniei.

Art. 6 – Contravaloarea produselor returnate

 1. Contravaloarea produselor returnate va fi in conformitate cu valoarea inscrisa pe bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei și nu include eventuale alte costuri și taxe suportate de Participant precum comisioane bancare, comisioane de transfer sau costuri privind livrarea.
 2. Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului mentionat la Art. 5.
 3. Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.

 

Art. 7- Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

 

 

 

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea vreunei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 9. Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (31 decembrie, 2019, ora 23:59:59), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente  de vointa Organizatorului.

Art. 10 Date personale

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei, precum și terte persoane furnizori de servicii care sunt contractate de acestia pentru ducerea la indeplinire a Campaniei, se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

10.2. Datele personale colectate

Datele personale colectate sunt:

 

 

10.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi guvernată de regulile descrise în acest Regulament si se va completa, acolo unde este cazul, cu legislația aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal

10.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

10.4. Organizatorul și persoanele împuternicite de acesta se bazează pe următoarele temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, folosite după cum este arătat mai jos:

 •  
 •  
 •  

art. 6 (1) (a) din GDPR

În măsură în care participantul a consimțit la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului (inclusiv afiliați), exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activități de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către Participanți sau până la retragerea acordului exprimat anterior.

Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului.

Încheierea sau executarea unui contract

art. 6 (1) (b) din GDPR

Datele personale ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce se formează prin acceptarea Regulamentului Oficial, în scopul desfășurării Campaniei, validării condițiilor de eligibilitate, returnării produselor și rambursării sumelor aferente, gestionarii plângerilor/cererilor persoanelor.

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participanților pentru buna desfășurare a Campaniei, conform mecanismului indicat în prezentul Regulament Oficial.

Participanții au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare al Campaniei potrivit prezentului Regulament Oficial.

Obligație legală

art. 6 (1) (c) din GDPR

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale (cum ar fi în contextul îndeplinirii obligațiilor privind reținerea și plata impozitului aferent veniturilor obținute către autoritățile competente), legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal (cum ar fi în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal), precum și legislației în materia arhivării.

Interesul legitim

art. 6 (1) (f) din GDPR

Organizatorul va putea folosi acest temei în alte situații, cum ar fi exercitarea, apărarea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor persoane decât Participanții în legătura cu derularea Concursului, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora.

 

 

10.4.  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care Participanții își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe la Campanie.

10. 5. Dezvăluirea & transmiterea datelor cu caracter personal

Informatii pentru participanti: Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către:

 

 

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici/avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei, autorităților competente;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă – în lipsa acestora nu se vor putea îndeplini obligațiile în cadrul Campaniei;

În cazul dezvăluirii datelor personale către terțe persoane, Organizatorul a depus diligențele necesare și rezonabile pentru a verifica modul în care aceste persoane își îndeplinesc obligațiile privind legislația protecției datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, participantul trebuie să ia la cunoștință că, în momentul în care datele sale personale ies din sfera Organizatorului, acesta din urmă nu mai are control asupra acestor date.

11.6. Transferul datelor cu caracter personal. În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE). În măsura în care se vor transmite date cu caracter personal în afara SEE, Organizatorul va depune diligențele rezonabile necesare pentru ca terțele persoane și întregul mecanism de transfer să respecte dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv orientările emise de Comisia European cu privire la acest aspect.

11.7. Durata de păstrare a datelor.  Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate atât pe durata desfășurării Concursului, cât și ulterior încheierii acestuia pe perioada necesară păstrării datelor conform prevederilor legale în vigoare aplicabile, cum ar fi cele în materie financiar-contabilă si fiscală, legislației privind protecția datelor cu caracter personal, legislației civile și comerciale pentru soluționare unor eventuale litigii și reclamații, precum și în materia arhivării conform normelor legale sau al prevederilor interne ale Organizatorului și ale partenerilor acestuia. În cazul procedurilor judiciare sau administrative, pentru apărarea drepturilor sale, Organizatorul poate decide să păstreze datele cu caracter personal pentru o durată de 4 ani.

11.8. Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, respectiv:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

 

 

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

• si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate și este fezabil din punct de vedere tehnic, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată

 

 

frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele  mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Art. 11 - Contact Organizator Campanie publicitară

(1) Pentru sugestii sau reclamaţii Organizatorul Campaniei publicitare poate fi contactat de luni pana vineri între orele 10:00-17:00 la numărul de tefefon 0728100169 – numar cu tarif normal, sau trimitand un mail la adresa: braun@pella.ro.

 Art. 12-  Exemplarele Regulamentului oficial

 (1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

 

Organizator,

ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L

Prin Eugen Saulea, Administrator

 

 

 

Anexa 1

 

Brand

TIP PRODUS

Serie

BRAUN

EPILATOARE

Silk-épil 5XXX

BRAUN

EPILATOARE

Silk-épil 7XXX

BRAUN

EPILATOARE

Silk-épil 9XXX

BRAUN

EPILARE ȘI ÎNGRIJIRE FAȚĂ

FACE

BRAUN

IPL

IPL Series 3XXX

BRAUN

IPL

IPL Series 5XXX

BRAUN

APARATE DE RAS ELECTRICE

Series 3XXX

BRAUN

APARATE DE RAS ELECTRICE

Series 5XXX

BRAUN

APARATE DE RAS ELECTRICE

Series 7XXX

BRAUN

APARATE DE RAS ELECTRICE

Series 8XXX

BRAUN

APARATE DE RAS ELECTRICE

Series 9XXX

BRAUN

SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE

MGK3XXX

BRAUN

SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE

MGK5XXX

BRAUN

SETURI MULTIFUNȚIONAL DE ÎNGRIJIRE

MGK7XXX

BRAUN

APARATE PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII

BT3XXX

BRAUN

APARATE PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII

BT5XXX

BRAUN

APARATE PENTRU ÎNGIJIREA BĂRBII

BT7XXX

BRAUN

APARATE DE TUNS

HC5XXX

 

Participa la Campanie toate produsele aferente seriilor mentionate mai sus.

Exemplu: Epilator BRAUN Silk-épil 5185 = Silk-épil 5XXX