REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Satisfacție garantată sau primești banii înapoi"


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"Satisfacție garantată sau primești banii înapoi"

 

10 martie 2023 – 10 mai 2023

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania promoțională „Satisfacție garantată sau primești banii înapoi” (denumită în continuare „Campania”) este organizată și desfașurată de societatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, societate de naționalitate română, cu sediul social în București, România, cod poștal 050552 având Codul Unic de Înregistrare 8844340 (denumită în continuare și în cele de urmează „Organizatorul” sau „GSK”).

 

Campania se derulează prin intermediul agenției SC ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A., societate comercială de naționalitate română, cu sediul social în România, Strada Siret nr. 40, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare și în cele ce urmează „Agenţia”).

 

1.2. Prin participarea la această Campanie, Participanții (astfel cum sunt definiți în conținutul prezentului Regulament) sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament de participare (denumit în continuare „Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”) astfel cum sunt menționate și explicitate în cele ce urmează.

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public Conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe paginile de internet www.essagroup.ro și www.campaniicorega.ro secțiunea Regulament, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate.

 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sau schimbări să intre în vigoare numai după anunțarea acestora în mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public în primă instanță, la momentul anunțării Campaniei promoționale.

 

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat și operat de către Organizator prin intermediul  ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenția”), reprezentată legal de Eugen Saulea.

Agenția este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și a operatorului său de Marketing Direct, în conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor/RGPD).

 

1.5.1.  Pe perioada Campaniei promoționale, Agenția, acționând ca împuternicită a Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor/RGPD) va desfășura următoarele activități:

 

1.5.1.1. va proceda la înregistrarea în baza de date aferentă a tuturor înscrierilor participanților în prezenta Campanie, exclusiv pentru înscrierile recepționate prin intermediul site-ului www.campaniicorega.ro, în vederea participării la aceasta;

1.5.1.2. va constitui, va implementa și va administra, în condiții de deplină siguranță informatică și cu respectarea normelor aplicabile domeniului, o bază de date comună (în continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale tuturor participanților la Campania promoțională, așa cum sunt acestea menționate în prezentul Regulament, cu scopul implementării prezentei Campanii;

1.5.1.3. va contacta Participanții la prezenta Campanie, îndreptățiți la rambursarea sumelor pentru validarea înscrierii efecutate de aceștia, pe baza informațiilor personale furnizate cu care Participanții s-au înscris în Campanie și a unui act de identitate valabil pentru a face dovada vârstei minime admise pentru Campanie (18 ani);

1.5.1.4. va colecta, ulterior înscrierii în Campanie, datele suplimentare ale Participanților, necesare finalizării Campaniei și oferirii beneficiilor prezentei Campanii, anume rambursarea contravalorii produselor achiziționate de Participanți;

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată în toate punctele de vânzare staționare situate pe teritoriul României, reprezentând magazine fizice ce realiează comerțul cu amânuntul sau en-gros și farmacii, care comercializează produsele ce fac obiectul Campaniei de la distribuitori autorizați ai produselor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2. Sumele rambursate vor fi oferite exclusiv pe teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansată la data de 10 martie 2023,  ora 00:00:00 și va dura până la data de 10 mai 2023, ora 23:59:59, inclusiv (denumită în continuare „Perioada Campaniei”) și reprezintă intervalul de timp în care Participantul poate achiziționa produsele ce fac obiectul Campaniei, în scopul înscrierii la prezenta Campanie.

 

3.2. Înscrierea la Campanie, înțeleasă ca solicitarea de rambursare a contravalorii produsului achiziționat se va face prin completarea chestionarului cu întrebări închise aflat pe site-ul www.campaniicorega.ro, a înscrierii datelor de contact ale Participantului și a returnării produsului achiziționat numai după ce Participantul la Campanie testează produsul achizționat timp de minimum 14 de zile calendaristice, maximum 21 zile, calculate de la momentul achiziționării produsului, respectiv până pe data de 31 mai 2023.

 

3.3. În conformitate cu prezentul Regulament, completarea formularului aflat pe site-ul www.campaniicorega.ro în scopul participării la prezenta Campanie se poate face exclusiv începând cu data de 24 martie 2023, ora 00:00 și până la data de 31 mai 2023, ora 23:59:59.

 

3.4. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

  

4.1. Produsele participante la Campanie sunt următoarele produse, reprezentând creme adezive pentru fixarea protezelor dentare și care fac parte din „gama premium” a produselor comercializate în gama de produse Corega:

 

 

4.2. Produsele mai sus menționate trebuie achiziționate din locațiile participante la Campanie, reprezentând toate magazinele fizice și farmaciile aflate pe teritoriul României și care comercializează produsele Corega menționate anterior de la distrubuitori autorizați.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

5.1. La Campanie pot participa persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

1) sunt cetățeni români sau cetățeni străini, care fie sunt rezidenți pe teritoriul României fie au domiciliul stabilit pe teritoriul României;

2) au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10 martie 2023;

3) acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial; (denumiți în continuare „Participanți”).

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achiziționarea Produselor participante, de obținerea de informații cu privire la Campanie sau cheltuielilor pentru validarea cererii de rambursare, prin apelarea numărului de infoline dedicat Campaniei. Enumerarea de mai sus este exemplificativă, nu exhaustivă.

 

5.3. La prezenta Campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru Organizator (inclusiv salariații acestuia), precum și cei ai împuterniciților, ai Agențiilor implicate în desfașurarea Campaniei, precum membrii familiilor acestora (constând din copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

 

5.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat rambursarea sumelor către Participanți, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea sumelor astfel obținute și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

5.5. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a Participantului în cauză, Organizatorul neavând nicio obligație de a anunța Participantul cu privire la această decizie.

 

SECȚIUNEA 6. OBIECTUL CAMPANIEI

 

6.1 În cadrul prezentei Campanii, Organizatorul va rambursa suma plătită de către un Participant pentru o achiziție unică a unei creme adezive Corega Max Fixare + Sigilare, Corega Max Fixare + Mentol sau Corega Max Fixare + Confort, sumă ce apare și pe documentul care atestă achiziția (factură, bon fiscal), dar nu mai mult de suma de 40 lei, aceasta reprezentând suma maximă ce poate fi rambursată unui singur Participant, pentru fiecare înscriere. Numărul total de Participanți în Campanie este de 1000 de persoane.

Suma ce va fi rambursată Participantului va fi platită în contul bancar indicat de acesta, pe baza unui formular pe care îl va completa pe site-ul campaniei www.campaniicorega.ro.  Suma va fi rambursată în termen de maximum 10 zile lucratoare de la returnarea produsului, sub condiția înscrierii pe site-ul anterior menționat și a îndeplinirii tuturor celorlalte condiții ale prezentului Regulament.

Un singur Participant poate primi pentru fiecare înscriere, în cadrul acestei Campanii, maximum o singură rambursare a unei singure achiziții.

 

6.2 Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la această Campanie.

 

6.3 De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din rambursarea vreunei sume, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreo rambursare. Participantul la Campanie îşi asumă întrega răspundere pentru rambursarea sumelor, Organizatorul neasumându-şi niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma participării la prezenta Campanie sau în legătură cu aceasta.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI „SATISFACȚIE GARANTATĂ SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI”

 

7.1 Pentru a participa la această Campanie, Participantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, urmtătoarele condiții:

 

 

7.2. Orice înscriere care nu respectă condițiile enunțate anterior nu va fi luată în considerare pentru a beneficia de avantajele prezentei Campanii, incluzând, dar fără a fi limitat la: achiziționarea produsului în afara perioadei promoționale; achiziționarea unui produs altul decât cele menționate expres și limitativ la art. 4.1.; utilizarea produsului pentru mai puțin de 14 zile sau pentru mai mult de 21 de zile de la incheierea campaniei de achizitie; completarea cererii de rambursare cu depășirea perioadei în care aceasta poate fi făcută, potrivit art. 7.4; lipsa dovezii care atestă achiziționarea produsului respectiv; nereturnarea produsului achiziționat de client etc.

7.3 Solicitarea va conține și acordul Participantului cu privire la aplicarea Regulamentului Campaniei prin bifarea căsuței potrivite care atestă următoarele: „Confirm că am citit termenii și condițiile Campaniei „Satisfacție garantată sau primești banii înapoi”, inclusiv informațiile din acest Regulament ce privesc înregistrarea și procesarea datelor mele personale”. Participantul are obligația să se asigure că datele completate sunt corecte. Organizatorul nu asigură participantului – după trimiterea cererii – posibilitatea modificării datelor completate de participant.

7.4 Participantul este obligat să indice, în completarea solicitării pe site-ul www.campaniicorega.ro , datele personale de contact, precum și datele bancare pentru rambursarea sumei solicitate (detaliile contului în care urmează să fie virată suma rambursată, cont IBAN, titular etc).

7.5 Completarea chestionarului poate fi făcută în perioada 24 martie 2023 – 31 mai 2023, adica după minimum 14 zile de la achiziția produselor, respectiv maximum 21 de zile de la incheierea perioadei de achizitie prevăzută la art. 7.1 anterior. Nu vor putea fi primite și nu vor fi considerate valabile cererile de rambursare înregistrate în perioada menționată în prezentul articol dacă achiziția produselor s-a realizat în afara perioadei de timp prevăzute în prezentul Regulament sau dacă utilizarea produsului pentru care se solicită rambursarea nu a fost utilizat pentru perioada de timp menționată și nici cererile de rambursare care nu sunt urmate de returnarea produsului.

7.6 Returul produselor trebuie să fie solicitat de către clientul care dorește înscrierea la Campanie urmând să fie efectuată în perioada 24 martie 2023 – 07 iunie 2023 și doar ulterior completării chestionarului de feedback de pe site-ul ul www.campaniicorega.ro, potrivit pct. 7.5 anterior.

7.7. Returul produselor se va realiza prin  intermediul serviciului de curierat „FanCourier” urmează să fie efectuat de către Agenție, în  calitate de destinatar, costul pentru serviciul de curierat urmând a fi asigurat de Agenție. Agenția contacteaza expeditorul pentru a stabili data la care se ridica produsul care urmeaza sa fie returnat. Pentru această operațiune urmează să fi utlizate următoarele date ale destinatarului:

7.8. Produsele returnate de către Participanți vor fi luate în păstrare de către Agenție, urmând să fie centralizate de către aceasta și să fie predate, la finalul Campaniei, către Organizator în baza unui proces-verbal încheiat cu această ocazie.

7.9. Pentru înscrierea valabilă în Campanie și pentru rambursarea de către Organizator a sumelor de bani reprezentând contravaloarea produselor achiziționate de Participanți este necesar ca Participantul să îndeplinească în mod cumulativ două condiții: (1) completarea conformă și la timp a chestionarului/formularului de feedback disponibil online potrivit pct. 7.5 și (2) returnarea, în perioada menționată, a produsului achiziționat de către Participant potrivit pct. 7.6.

7.10. După acceptarea de catre sistem a datelor introduse așa cum este menționat în „Secțiunea 7.1” a prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de confirmare, atât pe pagina de web a Campaniei, cât și pe adresa de e-mail indicată de către Participant. Dacă folosește setări anti-spam, Participantul are obligația de a verifica și folderele “spam”/“Junk”.

7.11. Înscrierile care nu conțin toate datele, afirmațiile și elementele descrise la pct 7.1 din Regulament, precum și cele care conțin date incorecte, neadevarate sau sunt trimise înainte sau după datele menționate în prezentul Regulament nu vor fi considerate eligibile pentru rambursare.

7.12. Un singur participant poate participa la Campanie cu maximum două înscrieri, fiecare înscriere fiind efectuată pentru un singur produs (indiferent de numărul de produse achiziționate pe documentul fiscal) și poate obține o singură rambursare pentru fiecare înscriere în condițiile prevăzute în Regulament. In cazul inscrierii de doua ori in campanie, la a doua participare, participantul trebuie sa se incrie pentru un produs diferit de prima incriere si doar din cele prevazute la art. 4.1. 

7.13. O singură persoana dintr-o gospodărie poate primi rambursarea. Prin termenul ”gospodărie”, organizatorul intelege aceeași adresă de corespondență a participanților la campanie sau același număr de cont bancar). Când se primesc mai multe cereri de la mai multe persoane dintr-o gospodărie, doar prima cerere va fi luată în considerare (în funcție de data data primirii notificării).

7.14. Nu se pot înregistra mai mult de 2 înregistrări zilnice de la o adresă IP. Organizatorul își rezervă dreptul de a limita accesul la site-ul web pentru o anumită adresă de IP, dacă se vor identifica mai mult de 2 înregistrări de pe aceasta.

7.15. Participanții care îndeplinesc toate condițiile de participare la promoție prevăzute în Regulament, vor testa produsul, vor înregistra solicitarea aferentă în perioada de timp menționată la pct 7.1, vor returna produsul achiziționat și vor primi rambursarea la care se face referire la pct. 8.1 din Regulament.

7.16. Rambursările vor fi acordate în mod continuu, după cum este necesar, până la data de 10  iunie 2023, sub rezerva prevederilor punctelor 8.1 și 6.1 din Regulament.

7.17. Înscrierile persoanelor care nu îndeplinesc criteriile de participare la promoție nu vor fi luate în considerare. Organizatorul va verifica cererile depuse de către Participanți în ceea ce privește veridicitatea, corectitudinea și completitudinea lor. Organizatorul își rezervă dreptul de a contacta participantul (printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail a participantului, furnizată în formularul la care se face referire la pct 7.1. din Regulament) și să verifice sau să solicite date suplimentare și documentele conținute în cerere pentru a confirma conformitatea informațiilor furnizate de către Participant la condițiile Campaniei. Organizatorul are dreptul să solicite Participantului să depună declarații suplimentare în scris sau să furnizeze dovada originală de cumpărare a produsului Corega (la adresa: str. Industriilor, nr. 56, București). Acest lucru se poate întâmpla mai ales atunci când apare presupunerea rezonabilă că Participantul la promoție încalcă regulile specificate în Regulament (de exemplu, face achiziții fictive de produse sau returnează produsele achiziționate care participă la campanie) sau încalcă prevederile legii general aplicabile. Nerespectarea condițiilor rezultate din prezentul Regulament sau un refuz nejustificat de a răspunde solicitărilor de mai sus, în termen de 7 zile de la data primirii de la Oraganizator a solicitarilor menționate mai sus, după desfășurarea lucrărilor explicative de către Organizator, poate duce la excluderea unui anumit Participant din campanie și, în același timp, la expirarea dreptului la rambursare. Dacă Participantul folosește instrumente și setări anti-spam, trebuie să verifice în mod regulat dacă mesajele de la Organizator menționate mai sus au ajuns în foderele „Junk”/ „spam”.

7.18. Dovada achiziției (bon fiscal, factură) confirmă realizarea achiziției dacă: este originală, este lizibilă, nu este ruptă sau neclară.

SECȚIUNEA 8. RAMBURSAREA SUMEI PENTRU ACHIZIȚIA UNEI CREME ADEZIVE COREGA

8.1. Participantul are dreptul la o singură rambursare pentru fiecare înscriere în cadrul acestei campanii, fiind posibile maximum două înscrieri. Astfel, în cazul în care documentul fiscal pentru o înscriere atestă plata mai multor produse care fac obiectul acestei campanii, cu excepția cazului în care Participantul nu va indica un anumit produs pentru care dorește să primească rambursarea, organizatorul va face o rambursare pentru cel mai ieftin dintre produsele achiziționate, de pe bonul fiscal, în cuantumul prețului brut al acestui produs rezultat din dovada achiziției promoționale, dar nu mai mare decât suma maximă a rambursării în valoare de 30 de lei brut.

8.2. Participantului i se va rambursa suma în contul bancar specificat de acesta în solicitare, în termen de 10 zile lucratoare calculate de la momentul înscrierii pe site-ul www.campaniicorega.ro, adică de la momentul completării chestionarului de feedback pus la dispoziție online, termenul limită pentru înscriere fiind de cel târziu 31 mai 2023. Rambursarea contravalorii produselor nu se va realiza, însă dacă până la împlinirea termenului de 10 zile Participantul nu a îndeplinit și a doua condiție prevăzută de pct. 7.7 și nu procedat la returnarea produselor achiziționate. În toate cazurile, atât completarea chestionarului de feedback cât și depunerea cererii de returnare a produselor trebuie să fie efectuate în termenele prevăzute la pct. 7.5, respectiv pct. 7.6.

8.3. Nu se va face nicio rambursare dacă contul bancar furnizat de participant nu este deschis la o bancă ce are sediul pe teritoriul României.

8.4. În conformitate cu legislația fiscală aplicabilă la momentul rambursării, în special în ceea ce privește impozitul pe venit, sumele rambursate potrivit prezentei Campanii nu sunt supuse impozitului pe venit pentru persoanele fizice.

8.5. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a colecta banii rambursați pentru produsul achiziționat din motive imputabile exclusiv Participantului. Organizatorul nu este responsabil dacă datele bancare, adresa de e-mail sau orice alte date de contact ori date bancare nu sunt corecte și din acest motiv nu este posibilă contactarea participantului sau efectuarea transferului sumelor rambursate.

8.6. Rambursarea contravalorii produselor achiziționate de Participant în aplicarea prezentei Campanii urmeză să fie efectuată de către Agenție în termenele și în condițiile prevăzute în prezenta Secțiune și potrivit dispozițiilor contractuale agreate între Organizator și Agenție.

 

SECȚIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE

 

9.1 În cazul în care un Participant reclamă, prin orice modalitate (inclusiv prin transmiterea unui e-mail la adresa de mail gdpr@essagroup.ro), invalidarea bonului fiscal, indiferent de motivele pe baza cărora are loc această invalidare (ca de exemplu, numărul bonului fiscal a mai fost înscris în Campanie anterior, numărul bonului fiscal este greșit, incomplet sau incorect, etc) atunci se va respecta procedura de validare sau invalidare preliminara, detaliată în cele de urmează.

 

9.2. Organizatorul îi va solicita Participantului să formuleze reclamația pe adresa de mail gdpr@essagroup.ro și să prezinte în termen de 48 de ore de la data formulării acelei reclamații, dovada deținerii în original a bonului fiscal participant pe care figurează codul unic de casă. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal în original prin prezentarea acestuia la adresa Organizatorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier ori prin transmiterea unei fotocopii lizibile (fotografie sau scan) a bonului fiscal la adresa de e-mail, pentru a se putea verifica dacă validarea preliminară a fost facută corect;

 

9.3. În cazul în care numărul bonului fiscal revendicat în cadrul reclamației a fost înscris anterior în Campanie de către un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achiziționat în realitate și în mod corect Produsul participant și a făcut înscrierea în Campanie în mod corect, Organizatorul îl va contacta și pe Participantul care a înscris în prealabil în Campanie numărul bonului fiscal, la adresa de mail furnizată de acesta și îi va comunica respectivului Participant scopul contactării lui. După înștiințarea Participantului despre situația de fapt, acestuia i se va solicita să prezinte în termen de 48 de ore lucrătoare de la data contactării sale pe e-mail, dovada deținerii în original a bonului fiscal pentru a se putea face validarea.

 

9.4. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Agenției nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant îndreptățit la rambursarea sumei nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

 

SECȚIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE PRIVIND VALIDAREA ÎNSCRIERII ȘI RAMBURSAREA SUMELOR DE BANI

 

10.1. Pentru ca înscrierea unui Participant la prezenta Campanie să fie validată și Particiapntul să fie îndreptățit la rambursarea sumelor, acesta trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu și fără echivoc urmatoarele condiții:

10.1.2. Să îndeplinească toate condițiile de participare respectiv validare prevăzute în prezentul Regulament;

10.1.3. Să respecte întocmai și în termen procedura de participare menționată la Secțiunea 7;

10.1.4. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întrunește toate condițiile de mai sus este considerat îndreptățit la rambursare.

 

10.2. Înscrierile vor fi invalidate și dreptul de rambursare a sumelor respective se va pierde în următoarele situații:

10.2.1 Participantul înscris nu îndeplinește prevederile prezentului Regulament;

10.2.2 Se constată orice neconcordanțe între bonul fiscal înscris în Campanie și cel original;

10.2.3 Participantul în cauză nu poate face dovada, în termenul specificat, a deținerii bonului fiscal care atestă achiziționarea produselor participante în promoție întreg și original;

10.2.4. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani, sau alte beneficii Participanților îndreptățiți la rambursarea sumelor, dar care au fost invalidați ca urmare a nerespectării întocmai a cerințelor Regulamentului sau care nu au revendicat sumele acordate în timpul alocat conform prezentului Regulament.

10.2.5. Participantul îndreptățit la rambursare nu poate ceda respectiva sumă, integral sau în parte, unei alte persoane, Participant sau terț.

10.2.6. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele trimise de Participanți și care nu ajung la Organizator în termenele menționate în prezentul Regulament și nici pentru sumele rambursate care nu ajung la Participanți din motive independente de voința Organizatorului, ca de exemplu, dar fără a se limita la: comunicarea/transmiterea în vederea validării bonului fiscal la altă adresă de e-mail decât cele menționate în prezentul Regulament.

 

10.3. Rambursarea sumei oferite în cadrul prezentei Campanii nu poate fi înlocuită cu alte beneficii și va fi acordată Participanților, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 10.4 PROCEDURA DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI

 

Conform acestui regulament, daca nu esti multumit de produsul achizitionat, intra pe site-ul www.campaniicorega.ro si completeaza chestionarul de mai jos pentru a putea returna produsul:

 

  1. Cum ați aflat despre această campanie?

Opțiuni:

TV, Internet, Radio, Presă, Prieteni/Cunoștințe, Farmacist, Dentist, din informațiile publicate în magazin, Altele...completează

 

  1. De obicei folosesc cremă adezivă pentru proteza dentară de la [raspuns]

Opțiuni:

a,b,c,d – Fixodent, Corega, Pro32, Lacalut Fix

e – Am cumpărat pentru prima dată o cremă adezivă

 

  1. Ce vă place la crema adezivă pe care o folosiți în prezent?

Opțiuni: Eficiența fixării, Prețul, Promoțiile, Altele…completează, Nu este cazul.

 

  1. De unde ați cumpărat crema adezivă Corega?

Opțiuni:

Farmacie, Supermarket, Hypermaket, Magazin online (cumpărare online), Altele

 

  1. Ce cremă adezivă ați testat în cadrul campaniei „Satisfacție Garantată”? *

(Consumatorul trebuie să facă clic și să aleagă o opțiune)

Diagram

Description automatically generated Diagram

Description automatically generated

 

  1. Vă rugăm să specificați ce v-a nemulțumit după aplicarea cremei adezive Corega Max Fixare +:*

 

Opțiuni:

a) Fixarea cremei adezive nu a fost suficientă pentru mine

b) Caracteristica/beneficiul produsului nu a îndeplinit așteptările mele (beneficiu/caracteristică în funcție de variantă: Max Fixare + Sigilare, Max Fixare + Confort, Max Fixare + Mentol)

c) Aplicarea cremei adezive a schimbat gustul alimentelor pe care le-am consumat

d) Altele...completează

 

Vă rugăm să completați câmpurile de mai jos pentru a vă putea returna banii*

Nume și Prenume*

IBAN*

Număr de telefon*

Adresa de e-mail

Adresa de unde ridicam produsul: *

 

Nr. bon:*

Data achiziție:*

Magazin:

Scanare/poză bon fiscal:*

 

Declar că am citit și sunt de acord cu regulamentul campaniei – link regulament și confidențialitatea datelor (link haleon).

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat în regulament. De asemenea, îmi asum faptul că datele furnizate în cadrul formularului de pe acest website sunt corecte.*

 

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

 

11.1. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

 

11.2. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

11.2.1. pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, și nici pentru înscrierile efectuate înainte sau după expirarea perioadei de înscriere în Campanie;

11.2.2. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menționate în articolele de mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

11.2.3. pentru situațiile în care mai multe persoane revendică acelați bon fiscal;

 

11.3 Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale cu produsele participante nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda rambursarea sumei de bai Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări ce apar ulterior acordării efective a rambursărilor.

 

11.4. Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condiților impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților.

 

11.5. Prin participarea la Campanie, toti Participanții sunt de acord să facă dovada vârstei cerute pentru participarea la această campanie, să furnizeze Organizatorului datele necesare rambursării efective a sumelor de bani reclamate și să semneze un proces-verbal prin care să ateste primirea sumelor de bani rambursate.

 

11.6. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări nevalabile sau care nu a fost luată în calcul ce apar ulterior rambursării efective a sumelor către un Participant îndreptățit la rambursare sau ulterior depășirii numărului maxim de participanți potrivit art. 6.1 din prezentul Regulament.

 

11.7. Participarea la această promoție implică acceptul Participanților ca numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale, doar  cu acordul expres și neechivoc al persoanei vizate, exprimat printr-o declarație pe propria răspundere semnată în acest sens.

 

 

SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv ale Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor/RGPD), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

12.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi guvernată de regulile descrise în acest Regulament.

 

12.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrării datelor personale sunt: înregistrarea și validarea cererilor de rambursare a sumelor de bani, potrivit Campaniei promoționale derulate, declararea impozitului reținut la sursă pentru fiecare sumă rambursată acordată conform legislației în vigoare, realizarea de rapoarte statice cu privire la Participanți. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din RGPD, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din RGPD și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din RGPD):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei, acordarea sumelor rambursate către Participanți, utilizarea datelor cu caracter personal ale Participanților în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea celor îndreptățiți la rambursare, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui Participanților și a sumelor rambursate (obligația legală a Organizatorului);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și rambursarea sumelor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

12.4.  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care Participanții își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau care își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să se înscrie sau să beneficieze de rambursarea sumelor.

 

12.5. Informații pentru Participanți:

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează Participanții în mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, notarilor publici/avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• altor societăți din GSK;

• furnizori de servicii de curierat sau telefonie mobilă;

• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți GSK, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

12.6. Transferul datelor cu caracter personal:  nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participanților decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

12.7. Durata de păstrare a datelor: termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii.

 

12.8. Drepturile persoanelor vizate: conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a RGPD, beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a RGPD, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate; • și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv activităților de realizare a profilului efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația specifică a fiecărei persaone vizate în parte.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele  mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul sau Agentul acestuia utilizând următoarea adresă de contact:

Adresa de Corespondență: grpr@essagroup.ro

De asemenea, persoanele vizate pot să-și exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului)

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

 

 

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

13.1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul prevăzut numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie promoțională.

 

SECȚIUNEA 14. REZOLVAREA LITIGIILOR

 

14.1. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.

 

SECȚIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ

 

15.1. În scopul acestui Regulament, „forță majoră” înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

15.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea din motive independente de voința Organizatorului, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului civil în vigoare. Organizatorul, dacă invocă un caz de forță majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 16. ALTE CLAUZE

 

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

 

16.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 

 

 

GlaxoSmithKline

Nume:

Funcție

 

Prin imputernicit:

Eugen Saulea

 

în calitate de reprezentant legal al

ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.