REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Dracula - Corega”


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Dracula - Corega”

1 – 31 Martie 2024

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională „Dracula - Corega” (denumită în continuare „Campania”) este organizată și desfășurată de Societatea Haleon, societate din România, cu sediul social în București, cod poștal 050552 având Codul Unic de Înregistrare 8844340, (denumită în continuare „Organizatorul” sau „Haleon”).

 

1.2. Campania se derulează prin intermediul agenţiei ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 50, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenţia”), în condițiile specifice astfel cum sunt menționate în prezentul Regulament, cu scopul implementării prezentei Campanii;

 

1.3. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament promoțional (denumit în continuare „Regulament Oficial”) astfel cum sunt menționate mai jos. Campania se va desfășura în exclusivitate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi facut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web  http://www.essagroup.ro/noutati-regulamente-si-liste-castigatori/, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane. Regulamentul va fi prezent de asemenea în farmacii și pe site-urile partenerilor participanți în online.

 

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sau schimbări să fie aplicabile numai după anunțarea acestora în mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public în primul rând, la momentul anunțării Campaniei promoționale.

 

1.6. Mecanismul Campaniei va fi implementat și operat de către Organizator prin intermediul  Agenției ESSA SALES & DISTRIBUTION SA. Agenția este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și a operatorului său de Marketing Direct, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 363/2018”) și a Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 102/2005”) reprezentată legal de Eugen Saulea.

 

1.7. Pe perioada Campaniei promoționale, Agenția, acționând ca împuternicită a Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 363/2018”) va desfășura următoarele activități:

 

1.7.1. Înregistrarea tuturor înscrierilor în baza de date conținând totalitatea înscrierilor în Campanie, exclusiv pentru înscrierile recepționate prin SMS la nr 1855, în vederea efectuării tragerilor la sorți și acordării premiilor;

1.7.2. Va constitui și va administra, în condiții de deplină siguranță, o bază de date comună (în continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participanților la Campania promoțională, așa cum sunt acestea menționate în prezentul Regulament, cu scopul implementării prezentei Campanii;

 

1.7.3. Va contacta câștigătorii desemnați ai Campaniei promoționale pentru validare. Validarea se va face pe baza bonurilor fiscale/ facturilor cu care participanții s-au înscris în Campanie și a unui act de identitate valabil, pentru a face dovada vârstei minime admise pentru Campanie (18 ani) și va colecta datele suplimentare necesare punerii în posesie a premiilor câștigate;

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI/LOCAȚIA CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată în toate punctele de vânzare staționare situate pe teritoriul României, reprezentand magazine fizice și online ce realizează comerțul cu amanuntul sau en-gros sau farmacii și hiper-famacii, care comercializeaza produsele ce fac obiectul Campaniei de la distribuitorii autorizați ai produselor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Premiile se vor pune în posesie exclusiv pe teritoriul României. Costurile de expediere a premiilor intra in responsabilitatea Agentiei.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansată la data de 1 martie 2024,  ora 00:00:00 și va dura până la data de 31 martie 2024, ora 23:59:59, inclusiv (denumită în continuare „Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv în perioada mai sus menționată.

 

3.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

  

4.1. Participarea la Campanie se realizează în mod exclusiv în baza următoarelor produse (denumite în continuare „Produse participante”):

 

·       Creme Adezive pentru fixarea protezelor dentare comercializate de Organizator sub denumirea Corega, indiferent de gramaj sau de prețul acesteia.

 

4.2. Produsele participante mai sus menționate trebuie achiziționate din locațiile participante la Campanie, astfel cum au fost ele circumscrise în Secțiunea a 2-a a prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

5.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții (denumită în continuare „Participant”):

·       Este cetățean român sau cetățean străin;

·       Este rezident în România sau are domiciliul stabil în România;

·       A împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 martie 2024;

·       Acceptă toți termenii și toate condițiile prezentului Regulament Oficial.

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achiziționarea Produselor participante, de obținerea de informații cu privire la Campanie, cheltuielile pentru validarea ca și câștigător. Enumerarea cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei este exemplificativă, iar nu exhaustivă.

5.3. La această Campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru Organizator sau pentru împuterniciții săi (inclusiv pentru Agențiile implicate în desfășuarea Campaniei), precum salariații acestora sau colaboratorii externi indiferent de relația contractuală și nici membrii familiilor acestora (constând din copii, părinți, frați/surori, sot/soție).

 

5.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.5. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a Participantului în cauză, Organizatorul neavând nicio obligație de a anunța Participantul cu privire la această decizie.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

6.1. În cadrul prezentei Campanii, Câștigătorii Campaniei urmează a primi din partea Organizatorilor următoarele premii, cu respectarea mecanismului Campaniei (denumite în continuare „Premiile campaniei”):

·       1 x excursie all inclusive la Bran in valoare de 5.000 RON;

·        50 x vouchere de cumparaturi in valoare de 250 RON;

·        150 x carti Dracula, autor Bram Stoker.

 

6.2. Valoarea netă a premiilor totale acordate este de 24.400,00 RON (TVA inclus).

 

6.3. Premiul “1 x excursie all inclusive la Bran in valoare de 5.000 RON”, consta in cazare cu toate mesele incluse, in valoare maxima de 5000 lei, in localitatea Bran, la o unitate de cazare de minim 4 stele.

6.4 Premiul nu este transmisibil. Castigatorul are libertatea sa isi aleaga inca o persoana care sa il insoteasca in timpul sejurului oferit ca premiu, cu mentiunea ca vor ocupa impreuna o camera dubla. In cazul familiilor cu copii este necesara anuntarea in prealabil a organizatorului si consultarea cu reprezentantii hotelului pentru a stabili conditiile de cazare in acest caz. Este posibila achitarea unei taxe suplimentare, achitata de castigator, daca se depaseste bugetul alocat de 5.000 RON.

6.5. Vouncherele de cumpărături sunt valabile în magazinele sau farmaciile fizice sau online de unde s-a achizitionat produsul Corega conform bonului fiscal sau facturii înscrise în campaniei și, pentru locațiile fără posibilitate de a emite vounchere proprii, în Emag. Întreaga valoare a vouncherului trebuie cheltuită la o singură achizitie. Valabilitatea voucherelor de cumparaturi va fi conform politicii magazinelor sau farmaciile in care sunt valabile.  Câstigătorii voucherelor valabile în farmacii și hiper-farmacii fizice și online vor putea achiziționa orice produs, mai putin produse care se elibereaza pe bază de prescriptie medicală.

6.6. Orice Participant la Campanie are prin simpla calitate de participant vocația abstractă de a-i fi atribuit oricare dintre Premiile enumerate la art. 6.1., Premiul concret acordat fiecărui Câștigător urmând a fi desemnat potrivit mecanismului Campaniei.

 

6.7. Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la prezenta Campanie.

 

6.8. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui Premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun Premiu. Căştigătorul îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea Premiului, Organizatorul neasumându-şi niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării Premiului sau în legătura cu acesta.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI – ÎNSCRIEREA ÎN CAMPANIE ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

 

7.1. Campania „Dracula - Corega” se va desfășura potrivit următorului mecanism, astfel cum este el detaliat în cele ce urmează, cu respectarea întocmai a pașilor detaliați.

 

7.2. Orice cumpărător care achiziționează pe un singur bon fiscal orice Produs participant din locațiile/zona de desfășurare a Campaniei,  are posibitatea (vocația) de a câștiga, în urma organizării unei trageri la sorți (loterii) unul singur dintre Premiile campaniei.

 

7.3. În scopul înscrierii în prezenta Campanie și pentru a se înscrie în tragerile la sorți pentru câștigarea Premiilor Campaniei, Participanții trebuie să urmeze următorii pași:

-      să achiziționeze din Locațiile participante, orice Produs Participant menționat la art. 4.1 din prezentul Regulament;

să se înscrie în prezenta Campanie, prin trimiterea unui sms la nr 1855 (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi), care sa cuprinda numarul bonului fiscal/facturii si numele magazinului / farmaciei din care a achizitionat produsul.

7.4. Desemnarea câștigătorilor premiilor Campaniei se va face exclusiv prin tragere la sorți, pe baza unui algoritm electronic automatizat, cu ajutorul unui program informatic de extrageri specializat, conform mecanismului de mai jos.

 

7.5. Fiecare bon fiscal poate fi înscris în Campanie o singură dată.

 

7.6. Un participant are dreptul să se înscrie cu cel mult 3 bonuri fiscale/facturi diferite pe toată perioada Campaniei, însă poate fi desemnat câștigător o singură dată, pe toată Perioada campaniei.

 

7.7. Fiecare număr de bon fiscal corect înscris îi aduce Participantului o șansă de câștig la premiile ce urmează a fi atribuite prin tragere la sorți.

7.8. Pentru ca o înscriere să fie validată preliminar, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

7.8.1. Să respecte condițiile impuse pentru participarea la Campanie, adică să respecte modalitatea de înscriere detaliate la art. 7.3 din prezentul Regulament.

 

7.8.2. Înscrierea în Campanie să se realizeze în perioada 1 martie 2024, ora 00:00:00 – 31 martie 2024, ora 23:59:59.

 

7.9. Fiecare inscriere prin SMS este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

 

7.9.1. daca mesajul trimis a fost inscris fara numarul documentului fiscal, atunci participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Ne pare rau, ai trimis un mesaj gol sau care nu contine cel putin o cifra! Te rugam sa reincerci sa introduci textul corect! Succes!”

 

7.9.2 daca numarul documentului fiscal a fost inscris in forma corecta, face parte din seria de 3 numere inscrise in intreaga perioada a campaniei si nu a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci participantul va primi un mesaj de forma:

 

“Felicitari! Te-ai inscris in Campania Dracula - Corega! Pastreaza bonul pt validare! Informeaza-te despre politica GDPR pe www.essagroup.ro”

 

7.9.3 daca de pe acelasi numar de telefon se trimit mai mult de 3 mesaje de inscriere pe intreaga perioada, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

“Iti multumim pentru inscrieri, ai depasit limita maxima de 3 inscrieri conform Regulamentului!”

 

 7.9.4 daca un numar de document fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe acelasi numar, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul raspuns:

 

“Acest document a mai fost inscris. Pentru noi sanse la premii te rugam sa reincerci cu un nou document fiscal! Succes!”

 

 7.9.5 pentru fiecare inscriere trimisa dupa data si ora inchiderii Campaniei, indiferent de cate numere de document fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

 

“Campania s-a incheiat! Va invitam sa participati la campaniile noastre viitoare!”

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURILE ORGANIZATORULUI CU PRIVIRE LA MECANISMUL CAMPANIEI

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica textul mesajelor Campaniei, prin intermediul unui act adițional la prezentul Regulament, modificare ce va fi semnalată pe pagina oficială a campaniei http://www.essagroup.ro/noutati-regulamente-si-liste-castigatori/   y.

8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida mesajele de participare care conțin informații vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare. Mesajele de înscriere la Campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate în considerare.

8.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. În cazul în care un număr de telefon atrage atenția prin numărul excesiv de participări, sau Organizatorul descoperă persoane care folosesc mai multe numere de telefon pentru a se înscrie în Campanie, posesorul numărului de telefon de pe care s-au facut aceste înregistrări va fi contactat și i se va solicita să facă dovada achiziționării Produselor participante. În cazul în care Participantul refuză să facă dovada deținerii bonurilor/facturilor pentru numerele respective înscrise în Campanie, acestuia i se va bloca accesul în cadrul Campaniei și i se vor anula participările anterioare.

8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și solicita orice bon fiscal ce atestă achiziția  Produselor participante la Campanie.

 

 

SECȚIUNEA 9. CLAUZE SPECIFICE PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIEI.

 

9.1. În cazul în care un Participant reclamă, prin orice modalitate de comunicare, invalidarea bonului fiscal/facturii, înscris prin sms indiferent de motivele pe baza cărora are loc această invalidare (ca de exemplu, numărul bonului fiscal/facturii a mai fost înscris în Campanie anterior, numărul bonului fiscal/facturii este greșit, incomplet sau incorect, etc) atunci se va respecta următoarea procedură de validare sau invalidare preliminară:

 

9.1.1. Organizatorul îi va solicita Paticipantului să formuleze reclamația pe adresa de mail gdpr@essagroup.ro și să prezinte în termen de 48 de ore de la data formulării acelei reclamații, dovada deținerii în original a bonului fiscal/facturii participant pe care figurează codul unic de casă. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal/facturii în original prin prezentarea acestuia la adresa Organizatorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier ori prin transmiterea unei fotocopii lizibile (fotografie sau scan) a bonului fiscal/facturii la adresa de e-mail, pentru a se putea verifica dacă validarea preliminară a fost facută corect;

 

9.1.2. În cazul în care numărul bonului fiscal/facturii revendicat în cadrul reclamației a fost înscris anterior în Campanie de către un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achiziționat în realitate și în mod corect Produsul participant și a făcut înscrierea în Campanie în mod corect, Organizatorul îl va contacta și pe Participantul care a înscris în prealabil în Campanie numărul bonului fiscal/ facturii, la numărul de telefon de la care s-a efectuat înscrierea și îi va comunica respectivului Participant scopul apelului. După înștiințarea Participantului despre situația de fapt și despre faptul ca apelul respectiv va fi înregistrat, acestuia i se va solicita să prezinte în termen de 48 de ore lucrătoare de la data contactării sale telefonice, dovada deținerii în original a bonului fiscal/facturii pentru a se putea face în acest fel validarea sa preliminară față de situația de fapt existentă. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal/facturii înscris prin trimiterea unei fotocopii lizibile a acestuia prin e-mail, pentru a se putea verifica dacă validarea sa preliminară a fost facută corect;

9.1.3. În cazul în care vreunul dintre Participanții menționați la articolele de mai sus nu respectă termenul menționat în cadrul acestor articole, refuză prezentarea dovezii deținerii bonului fiscal în original/facturii, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida înscrierea respectivului Participant, prin eliminarea înscrierii acestuia din baza de date a Campaniei, fără a avea obligația de a notifica în prealabil Participantul care nu a facut dovada deținerii bonului fiscal/facturii pentru validarea înscrierii;

9.1.4. În cazul în care participantul aflat în situația descrisă la art 9.1.3 motivează întemeiat imposibilitatea prezentării dovezii în termenul de 48 de ore acordat inițial, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi acest termen cu înca 48 ore (în situațiile în care durata Campaniei permite aceasta prelungire, participantul suportând însă, în cazul nesocotirii acestor termene și proceduri, consecința imposibilității validării înscrierii sale în timpul necesar în baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmează);

9.1.5. În situatia în care Participanții aflați în situatia descrisa la art 7.9.1 - 7.9.4 de mai sus transmit Organizatorului dovada deținerii bonului fiscal/facturii prin fotocopie la adresa de e-mail sau numărul de fax comunicate de operatorul Infoline, iar la primire se constată de către Organizator că documentele transmise nu sunt lizibile sau în cazul în care Organizatorul are îndoieli cu privire la veridicitatea informației care se regăsește pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul de a solicita în mod expres transmiterea bonului fiscal/facturii în original, prin poștă sau curier la adresa Organizatorului, în scopul verificării exacte a situației.

9.2. Un Participant poate înscrie în Campanie maxim 3 bonuri fiscale/facturi pe toată durata Campaniei, fiind supus obligației de a păstra și, după caz, prezenta dovada deținerii bonului fiscal/facturii cu Produsele participante în original pentru a putea fi validat în cazul unei eventuale reclamații sau în cazul desemnării sale ca și câștigător, pentru a putea intra în posesia premiului câștigat.

9.3. La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile prin SMS care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor de mai sus sau în care Participanții furnizează bonuri fiscale sau facturi incomplete/incorecte, precum și înscrierile efectuate în afara perioadei desfășurării Campaniei.

9.4. După data limită de înscriere (31 martie 2024, ora 23:59:59), Organizatorul nu ia în considerare înscrierile în Campanie efectuate prin intermediul SMS.

9.5. Fiecare bon fiscal poate fi înscris în Campanie o singură dată, indiferent de numărul de telefon utilizat la înscriere.

9.6. Lista cu numerele de telefon care au înscris numărul bonului fiscal/facturii prin intermediul SMS-ului, pe toată perioada Campaniei, se va centraliza la finalul Campaniei, în format Excel cu datele complete și valide ale participantilor (nr. telefon, data înscriere, mesajul trimis pentru înscriere).

 

9.7. Din lista numerelor de telefon centralizate într-un document în format Excel, prin intermediul cărora a fost înscris numărul bonului fiscal/facturii prin SMS la 1855 (numar cu tarif normal) în perioada Campaniei, se vor extrage aleatoriu, cu asistență notarială, cu ajutorul platformei www.random.org, câștigătorii, astfel:

9.7.1. Tragerea la sorţi electronică pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua după finalizarea campaniei în prezența unui reprezentant al Agenției Essa Sales & Distribution implicat în organizarea Campaniei și va fi asistată de un notar public.

9.7.2. În scopul evitării cazurilor în care Câștigătorul inițial nu poate fi contactat telefonic în vederea ridicării premiului sau nu poate să intre în posesia premiului din cauze care nu țin de Organizator sau de Agenție, se vor extrage, la momentul tragerii la sorți și Câștigători de rezervă pentru toate Premiile, în număr egal cu Câștigătorii inițiali.

9.7.3. Urmează a fi extrași, în această ordine, următorii:

1 (1x) câștigători și 1 (1x) rezerve aferente premiului: o excursie all inclusive la Bran;

50 (50x) castigatori si 50 (50x) rezerve aferente premiului: voucher cumparaturi 250 RON ;

150 x (150x) castigatori si 150 (150x) rezerve aferente premiului: carte Dracula, autor Bram Stoker

 

 

SECȚIUNEA 10. ACORDAREA ȘI VALIDAREA PREMIILOR

10.1. După tragerea la sorți, Participanții ale căror înscrieri au fost desemnate câștigătoare vor fi contactați telefonic în termen de 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți pentru continuarea procedurii de validare:

-      Verificarea condițiilor de eligibilitate (deținerea unui bon fiscal care să ateste achiziția produselor participante, deținerea unui document de identitate valabil la data validării ca și câștigător, vârsta minimă de 18 ani la data începerii campaniei); și

-      Comunicarea tuturor informațiilor necesare pentru a intra în posesia Premiului.

-

10.2. Un potențial câștigător va fi contactat în zile diferite, de două ori pe zi și în momente ale zilei diferite în cazul în care sunt necesare mai multe apeluri telefonice.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la câte un Câștigător de rezervă, în ordinea extragerii lor, în cazul în care câștigătorul extras a încălcat termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial, refuză premiul sau nu poate fi contactat în termen de 2 zile lucrătoare de la data primului apel efectuat.

10.4. Fiecare rezervă urmează a fi contactată în același mod ca un Câștigător inițial. În cazul în care rezerva nu poate fi validată, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

10.5. Pentru validarea premiului, câștigătorul trebuie să trimită în maximum 2 zile lucrătoare de la data contactării telefonice o copie a bonului/facturii în baza căruia a fost desemnat câștigător, prin e-mail la o adresă ce va fi comunicată de către Organizator în momentul contactării. Totodată, câștigătorul validat va transmite informații cu privire la numele și prenumele sau, vârsta, cartea de identitate.

 

10.6. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorilor în posesia Premiilor. În cazul în care premiul oferit este predat către câștigător în condițiile stipulate de Regulamentul, fără niciun incident, iar câștigătorul nu este mulțumit de premiu, nu sunt admisibile orice reclamație cu privire la raportul calitate – preț al premiului câștigat, iar Organizatorul nu va oferi nicio compensație pentru premiul respectiv.

10.6. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau alte produse în locul celor stipulate în prezentul Regulament.

10.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita câștigătorilor bonul fiscal/factura în original care face dovada achiziționării produselor participante la promoție, în perioada Promoției.

10.8. Un cumpărător poate fi desemnat potențial câștigător doar pentru un singur premiu pe toată durata campaniei,  indiferent dacă acesta a fost extras câștigător de mai multe ori în urma extragerii realizate de Organizator.

 

10.9. Oferirea premiului se va face pe cheltuiala Organizatorului, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data validarii, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Organizator.

10.10. Pentru intrarea în posesia premiului, câștigătorul trebuie să prezinte – în original – curierului/agentului împuternicit de organizator, urmatoarele documente: cartea de identitate valabilă. La înmânarea premiului, se va încheia un proces-verbal între câștigător și curier/agent. Refuzul furnizării uneia sau mai multora dintre aceste date echivalează cu renunțarea la premiu.

10.11. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Agenției nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

10.12. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării de către Participant a procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

11.1. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător, trebuie să îndeplinească concomitent, în mod obligatoriu și fără echivoc următoarele condiții:

 

11.1.1.     Să îndeplinească toate condițiile de participare respectiv de validare prevăzute în prezentul Regulament;

 

11.1.2. Să respecte întocmai și în termenele prevăzute de prezentul Regulament procedura de validare menționată la Secțiunea 10;

 

11.2. În sensul prezentului Regulament, Participantul care întrunește toate condițiile de mai sus este validat câștigător.

11.3. Câștigurile înregistrate vor fi invalidate și dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde în urmatoarele situații:

 

-      Participantul căruia i s-a alocat un premiu nu îndeplinește prevederile prezentului Regulament;

-      La constatarea oricăror neconcordanțe între bonul fiscal/ factura înscrisă în Campanie și cel extras;

-      Participantul în cauză nu poate face dovada, în termenul specificat, a deținerii bonului fiscal/facturiicare atestă achiziționarea produselor participante în promoție întreg și original;

-      Numărul de telefon cu care un participant desemnat câștigător s-a întregistrat în promoție nu este valid sau nu poate fi contactat prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu ține de Organizator.

 

11.4. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani, sau alte beneficii Participanților cărora li s-a alocat vreun premiu, dar care au fost invalidați ca urmare a nerespectării întocmai ale cerințelor Regulamentului sau care nu au revendicat premiul în timpul alocat conform prezentului Regulament.

11.5. Câștigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau în parte, unei alte persoane.

11.6. Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru documentele trimise de câștigători care nu ajung la Organizator în termenele menționate în prezentul Regulament și nici pentru premiile care nu ajung la câștigător din motive independente de voința Organizatorului, ca de exemplu, dar fără a se limita la: comunicarea/transmiterea în vederea validării bonului fiscal/facturii câștigătore la altă adresă de e-mail decât cele menționate în prezentul Regulament.

11.7. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii nu pot fi înlocuite cu alte beneficii și vor fi puse în posesia câștigătorilor, prin grija Organizatorului, doar pe teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

12.1. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

 

12.1.1. Pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate înainte sau după expirarea perioadei de înscriere în Campanie;

12.1.2. Pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menționate în articolele de mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

12.1.3. Pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizorii locali ai acestor servicii

12.1.4. Pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același bon fiscal;

 

12.1.5. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pe platforma pentru contactare și validare;

12.1.6. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale/facturilor unice declarate câștigătoare.

 

12.2. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale/facturilor cu produsele participante nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

12.3. Prin participarea la Campanie, toti participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerintelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

 

12.4. Prin participarea la Campanie, toți câștigătorii sunt de acord să facă dovada vârstei cerute pentru participarea la această Campanie, să furnizeze Organizatorului datele necesare punerii în posesie a premiilor câștigate și să semneze un proces-verbal de predare primire a premiului câștigat.

12.5. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

12.6. Participarea la această Campanie implică acceptul câștigătorilor ca numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale, doar  cu acordul expres și neechivoc al persoanei vizate, exprimat printr-o declarație pe propria răspundere semnată în acest sens.

 

12.7. Semnalizarea campaniei „Dracula – Corega” se va realiza prin intermediul bannerelor online, machete in reviste/ brosuri, slide led, postere, pliante, wobblere si TV. Acestea intra in responsabilitatea organizatorului, magazinele si farmaciile fiind exonerate de orice raspundere.

 

 

SECȚIUNEA 13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

13.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv ale Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 363/2018”) și a Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 102/2005”)  Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „RGPD”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

 

13.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi guvernată de regulile descrise în acest Regulament.

 

13.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrării datelor personale sunt: înregistrarea și validarea cererilor de rambursare a sumelor de bani, potrivit Campaniei promoționale derulate, declararea impozitului reținut la sursă pentru fiecare sumă rambursată acordată conform legislației în vigoare, realizarea de rapoarte statice cu privire la Participanți. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din RGPD, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din RGPD și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din RGPD):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei, acordarea sumelor rambursate către Participanți, utilizarea datelor cu caracter personal ale Participanților în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea celor îndreptățiți la rambursare, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui Participanților și a sumelor rambursate (obligația legală a Agentiei);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și rambursarea sumelor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

13.4.  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care Participanții își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau care își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să se înscrie sau să beneficieze de rambursarea sumelor.

 

13.5. Informații pentru Participanți:

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează Participanții în mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, notarilor publici/avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• altor societăți din Haleon;

• furnizori de servicii de curierat sau telefonie mobilă;

• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți Haleon, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

13.6. Transferul datelor cu caracter personal: nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participanților decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

 

13.7. Durata de păstrare a datelor: termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii.

 

13.8. Drepturile persoanelor vizate: conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a RGPD, beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a RGPD, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate; • și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv activităților de realizare a profilului efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația specifică a fiecărei persaone vizate în parte.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele  mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul sau Agentul acestuia utilizând următoarea adresă de contact:

Adresa de Corespondență: grpr@essagroup.ro

De asemenea, persoanele vizate pot să-și exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului)

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SECȚIUNEA 14. TAXE ŞI IMPOZITE

14.1.  Agentia se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile art. 110, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (în cazul unui premiu al cărei valoare depășește 600 RON). Orice alte obligații de orice altă natură în legătură cu acestea sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de către câștigător.

 

SECȚIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

15.1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

SECȚIUNEA 16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majora desemnează orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

16.2. Dacă o situatie de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau intârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată în mod absolut, conform prevederilor Codului civil în vigoare. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența și incidența acestuia.

SECȚIUNEA 17. LITIGII

17.1. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se afla Organizatorul.

 

SECȚIUNEA 18. ALTE CLAUZE

17.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

 

17.2.Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

17.3. Organizatorul este îndreptătit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 

 Haleon

 Nume:

 Funcție:

 

 

 

 Prin împuternicit:

 Eugen Saulea

 în calitate de reprezentant legal

 ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.