REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI: " Centrum – Ai reusit"


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

 

" Centrum – Ai reusit"

15 Iunie – 15 August 2024

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala " Centrum – Ai reusit ".

 ("Campania") este organizata si desfasurata de Societatea Haleon Consumer Healthcare (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, cod postal 050552 avand Codul Unic de Inregistrare 8844340, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau Haleon.

 

Campania se derulează prin intermediul agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumită în continuare „Agenţia”). sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezentei campanii;

 

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.

 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public Conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web http://www.essagroup.ro/noutati-regulamente-si-liste-castigatori/, ro sectiunea Regulament, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.

 

1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul  ESSA SALES & DISTRIBUTION SA, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia”). Agentia este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"), reprezentata legal de Eugen Saulea.

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. 2.1. Campania este organizată în toate punctele de vânzare staționare situate pe teritoriul României, reprezentand magazine fizice și online ce realizează comerțul cu amanuntul sau en-gros sau farmacii și hiper-famacii, care comercializeaza produsele ce fac obiectul Campaniei de la distribuitorii autorizați ai produselor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansata la data de 15 Iunie 2024,  ora 00:00:00 si va dura pana la data de 15 August 2024, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.

 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

  

4.1. Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele produse:

 

·        Toate produsele din gama Centrum.

 

Produsele mai sus mentionate trebuie achizitionate din locatiile participante la Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 15 iunie 2024 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achiziționarea Produselor participante, de obținerea de informații cu privire la Campanie, cheltuielile pentru validarea ca și câștigător. Enumerarea cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei este exemplificativă, iar nu exhaustivă.

 

5.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator (inclusiv salariatii acestuia), precum si cei ai imputernicitilor, ai Agentiilor implicate in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

 

6.1 In cadrul prezentei campanii, Organizatorul acorda premii instant, in farmaciile participante. Dupa achizitionarea oricarui produs Centrum, participatii pot castiga printr-un talon razuibil unul dintre cele 30 abonamente sala in valoare de maximum 200 euro fiecare, una dintre cele 7.000 sticle sport sau 21.000 benzi incheietura sport. In prezenta campanie vor fi 28.030 taloane castigatoare si 13.970 taloane necastigatoare. Posibilitatea de a castiga un produs este limitata la numarul de taloane disponibil in farmacia de unde se achizitioneaza produsul Centrum.

 

*Sumele sunt exprimate in lei.

 

Valoarea neta a premiilor acordate este de 195.000 lei (TVA INCLUS)

 

6.2 Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la aceasta promotie;

6.3 De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorul îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu acesta.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Mecanismul campaniei “ Centrum – Ai reusit ” este urmatorul:

Premii instant: orice cumparator care achizitioneaza pe un singur bon fiscal orice produs Centrum din oricare farmacie participanta la campanie poate castiga pe loc, prin alegerea si razuirea talonului unul dintre cele 30 abonamente sala in valoare de maximum 200 euro fiecare, una dintre cele 7.000 sticle sport sau 21.000 benzi incheietura sport.

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de ie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

8.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

8.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrarii datelor personale sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei promotionale, declararea impozitului reținut la sursă pentru fiecare premiu acordat conform legislației în vigoare,  realizarea de rapoarte statice cu privire la participanti. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);

c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

 

8.4.  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

8.5. Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• altor societăți din Haleon;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți Haleon, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

8.6. Transferul datelor cu caracter personal :  nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

8.7. Durata de păstrare a datelor: termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii

8.8. Drepturile persoanelor vizate: conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate; • si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante. d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele  mai sus, persoanele vizate puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență:grpr@essagroup.ro

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile art. 110, alin. (3) din Legeaii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul unui premiu al carei valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

 

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

SECTIUNEA 11. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

16.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Prezentul regulament se autentifica intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 dublicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si 2 exemplare au fost eliberate partii.

 

 

 Haleon

 Nume;

 Functie

 

 Prin imputernicit:

 Eugen Saulea

 in calitate de reprezentant legal

 ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A.